search menu
bookmark
person

Voldtægtsforsøg via internettet – U 2006.703 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag nr. S-1505-05 afd. 13. Refereret af andre i U 2006.703 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Anna Christina de Jonquieres Anna Christina de Jonquieres

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Strafferet, voldtægt, medvirken, forsøg

Fakta:

Den tiltalte T blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens ("STRFL") § 216, stk. 1, jf. § 21, jf. § 23. T havde via internettet givet sig ud for at være kvinden F over for A. I forbindelse hermed havde T aftalt et rollespil med A, der ikke var vidende om, at F ikke var indforstået med arrangementet.

Som et led i rollespillet skulle A indfinde sig på F's bopæl og gennemføre en voldtægt på F. Det var bl.a. aftalt, at A under voldtægten skulle holde F over munden, hvis hun skreg. Voldtægten mislykkedes, da F gjorde mere modstand, end A havde forventet. T blev straffet med fængsel i 2 år.  

Eksamensrelevans:

Overordnet set er medvirken kriminaliseret i straffelovens ("STRFL") § 23, stk. 1, 1. pkt. Det følger af denne bestemmelse, at overtrædelse af straffelovens bestemmelser, omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til den kriminelle gerning. Det kan også udledes af bestemmelsen, at der som udgangspunkt benyttes den samme strafferamme på alle, der deltager i forbrydelsen.

Ved tilskyndelse forstås, at nogen - enten i ord eller gerning - opmuntrer, frister narrer, beordrer eller truer en anden til at begå et strafbart forhold. Den groveste tilskyndelse er anstifelse, hvorved forstås, at nogen hos en anden vækker tanken om at begå en forbrydelse. Ved råd forstås vejledning og vink, og et eksempel herpå kunne være vejledning om åbning af et pengeskab. Dåd i STRFL § 23 betyder handling eller gerning, og omfatter al deltagelse, der består i at foretage forberedende eller iværksættende handlinger.

Som det følger af det ovenstående, kan man være medvirkende til overtrædelse af alle straffelovens bestemmelser, herunder også bestemmelser om seksualforbrydelser. Seksualforbrydelser er kriminaliseret i straffelovens kapitel 24. Betegnelsen "seksualforbrydelser" benyttes om flere forskelligartede forhold. Kapitel 24 omfatter således bl.a. voldtægt, der er kriminaliseret i STRFL § 216, såvel som fx blufærdighedskrænkelse, der er kriminaliseret i STRFL § 232.

Fuldbyrdelse af en voldtægt forudsætter, at der er opnået samleje. Såfremt et samleje ikke gennemføres, vil der efter omstændighederne kunne straffes for forsøg på voldtægt. Straffrihed efter reglerne om frivillig tilbagetræden fra forsøg vil imidlertid kun kunne foreligge, såfremt årsagen til afståelse fra samleje ikke skyldes tilfældige hindringer.

Tilregnelseskravet i relation til STRFL § 216 er forsæt. Det betyder, at strafansvar for voldtægt ikke ifaldes, såfremt gerningsmanden var af den opfattelse, at den anden parts modstand ikke gennem den afgørende del af forløbet, var alvorligt ment. Det samme gør sig gældende, hvis gerningsmanden ikke forstod, at hans adfærd og tilkendegivelser blev opfattet som truende.

En særlig situation forelå i dommen trykt i U 2006.703Ø. I sagen blev den tiltalte T fundet skyldig i overtrædelse af STRFL § 216, jf. § 21, jf. 23. Det særlige i sagen var, at T ikke deltog i selve voldtægtsforsøget. T havde i et chatforum på internettet udgivet sig for at være kvinden F over for A. T havde herefter aftalt et rollespil med A, der ikke var vidende om, at F ikke var indforstået med arrangementet. Det indgik som et led i aftalen, at A skulle indfinde sig på F's bopæl og voldtage F. T tog på intet tidspunkt initiativ til at forhindre, at voldtægten blev gennemført. Voldtægten blev alene forhindret ved, at F gjorde mere modstand end A havde forventet, hvorefter A opgav sit forehavende. 

T anstiftede således den intetanende A til at voldtage F, ved at bilde A ind, at F gerne ville voldtages. A fuldbyrdede ikke voldtægten, idet F's voldsomme modstand fik ham til at ane uråd. Da årsagen til at voldtægten ikke blev gennemført ikke beroede på T's indsats eller T's tilbagetræden fra det igangsværende, blev T idømt 2 års fængsel for medvirken til forsøg på voldtægt.

Til Eksamen

I dommen trykt i U 2006.703Ø ses et eksempel på anstiftelse, der kan betegnes som den groveste form for tilskyndelse. Dommen viser desuden, at der ikke foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg på voldtægt, når årsagen til afståelse fra samleje skyldes tilfældige hindringer.

I sagen havde den tiltalte via internettet udgivet sig for at være en kvinde. Den tiltalte havde igennem et chatforum indgået en aftale om rollespil med en anden mand, og som et led i dette rollespil skulle den anden mand indfinde sig hos kvinden og voldtage hende. Den anden mand var på intet tidspunkt klar over, at kvinden ikke kendte til aftalen. Kvinden gjorde imidlertid modstand, og manden opgav herefter sit forehavende. Da det ikke beroede på den tiltaltes forhold, at voldtægten ikke blev gennemført, blev den tiltalte straffet med fængsel i 2 år for medvirken til forsøg på voldtægt.