search menu
bookmark
person

Vicekommunaldirektør havde partsevne – U.2003.2244Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag B1587000 - SK/MKC. Refereret af andre i U.2003.2244Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Sofie Lilmose Bech Sofie Lilmose Bech

i 2019

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2019

Resumé

Kendelse afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Parts- og vidneforklaring

Fakta:

Kommune var part i en civil retssag. Vicekommunaldirektøren, som var vidne i sagen, kunne være til stede under hele domsforhandlingen, idet han var udpeget som partsrepræsentant for kommunen, jf. retsplejelovens § 182, 2. pkt.

Eksamensrelevans:

Reglerne om partsforklaring fremgår af retsplejelovens kapitel 29, imens reglerne om vidneforklaring fremgår af retsplejelovens kapitel 18. Efter dansk ret gælder altså forskellige regelsæt for henholdsvis parts- og vidneforklaringer.

Reglerne om vidneforklaring adskiller sig blandt andet fra reglerne om partsforklaring derved, at vidner er pålagt vidnetvang, jf. retsplejelovens § 178, ligesom vidner er berettigede til vidnegodtgørelse, jf. retsplejelovens § 188. Derudover gælder særligt for vidner, at de skal afhøres hver for sig, og at de ikke må påhøre forklaringer afgivet af andre vidner, skønsmænd eller parter, medmindre andet bestemmes af retten, jf. retsplejelovens § 182. Der er således forskelle på reglerne om parts- og vidneforklaring, hvorfor det er væsentligt, at der sondres mellem, hvem der er henholdsvis part og vidne i en retssag.

Sagsøger og sagsøgte vil altid betragtes som parter i en retssag. Hvis sagsøger eller sagsøgte er et selskab, gælder desuden at personligt ansvarlige indehavere (eksempelvis interessenter) tillige betragtes som parter. Tilsvarende gælder efter omstændighederne også for personer, der har en dominerende indflydelse i et selskab med begrænset ansvar.

Ofte ses det i retssager, at et selskabs direktør sammen med selskabets advokat møder som repræsentant for selskabet. I en sådan situation vil selskabets direktør - også selvom han ikke har en dominerende indflydelse i selskabet - have ret til på selskabets vegne at overvære hele retssagen. Dette er ikke udtryk for, at selskabets direktør sidestilles med en part i sagen, men derimod at retten i medfør af retsplejelovens § 182, 2. pkt., bestemmer, at et vidne må overvære hele retssagen. U.2003.2244Ø er et eksempel på en sådan situation.

I nærværende sag var der anlagt civil retssag imod en kommune. Sagsøgeren, der var blevet afskediget af vicekommunaldirektøren, nedlagde påstand om, at vicekommunaldirektøren ikke kunne tillades at overvære hele domsforhandlingen. Dette under anbringende af, at vicekommunaldirektøren var vidne i sagen, og at han ikke kunne udpeges som partsrepræsentant, idet han ikke var øverste selskabsrepræsentant. Kommunen nedlagde påstand om, at vicekommunaldirektøren var partsrepræsentant og derfor i overensstemmelse med praksis skulle tillades at være til stede under hele domsforhandlingen, jf. retsplejelovens § 182, 2. pkt.

Østre Landsret gav kommunen medhold og fandt, at vicekommunaldirektøren kunne være til stede under hele domsforhandlingen i medfør af retsplejelovens § 182, 2. pkt. Landsretten anførte, at det i praksis tillades direktører for selskaber at overvære domsforhandlingen som partsrepræsentanter. Idet vicekommunaldirektøren var en del af kommunens ledelse og havde ansættelses- og afskedigelseskompetence i kommunen, fandt retten, at kommunens valg af vicekommunaldirektøren som partsrepræsentant måtte respekteres.

Kendelsen er illustrativ for, hvordan retsplejelovens § 182, 2. pkt. administreres i praksis, og dermed for hvornår der gøres en undtagelse til udgangspunktet om, at hvert vidne skal afhøres for sig og ikke må påhøre andre vidneforklaringer, skønsmænd eller parter. 

Til Eksamen

I eksamensøjemed kan U 2003.2244 Ø eksempelvis inddrages på følgende vis:

U 2003.2244 Ø illustrerer, hvornår et vidne kan tillades at være til stede under hele domsforhandlingen i medfør af retsplejelovens § 182, 2. pkt. I nærværende sag var der anlagt civil retssag imod en kommune. Landsretten fandt, at kommunens valg af vicekommunaldirektøren som partsrepræsentant måtte respekteres, idet han tilhørte kommunens ledelse og havde ansættelses- og afskedigelseskompetence. Da det i henhold til praksis tillades partsrepræsentanter for selskaber at overvære hele domsforhandlingen fandt landsretten, at vicekommunaldirektøren kunne være til stede under hele domsforhandlingen, jf. retsplejelovens § 182, 2. pkt.