search menu
bookmark
person

Udvidelse af testationskompetencen ved arveafkald – U 1993.799 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i anke 2. afd. nr. 306/1992. Refereret af andre i U 1993.799 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Louise Sandra Clausen Louise Sandra Clausen

i 2018

Verificeret af advokat

Philip Hundahl Philip Hundahl

i 2018

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Testationskompetence ved arveafkald

 

Fakta:

En mand (M) og en kvinde (H) var gift. Den 20. april 1989 afgik M ved døden, hvorefter H hensad i uskiftet bo med M og H's to fællesbørn, en datter (D) og en søn (S). S var imidlertid i likviditetsvanskeligheder, hvorfor han valgte at give arveafkald over for H, på enhver arv efter M og H, således at pengene ikke ville tilfalde S' kreditorer. Samme dag som S afgav arveafkald, oprettede H et testamente, hvori hun bl.a. bestemte, at den del af arven efter M og H som skulle være tilfaldet S, i stedet skulle tilfalde S' datter, som var H's barnebarn (B), og hun udnyttede således hele hendes testationskompetence til fordel for B. Den 21. oktober 1990 døde H, og boet blev taget under offentlig skiftebehandling. Der opstod i forbindelse hermed tvivl om, hvorledes boet skulle deles grundet S' arveafkald samt H's testamente. D påstod at hele arven efter M og tvangsarven efter H skulle tilfalde hende. S medgav at hele arven efter M skulle tilfalde D, men påstod derimod, at tvangsarveloddet fra H som oprindeligt tilfaldt ham, nu skulle udgøre en del af H's testationskompetence. Landsretten fastslog, at H fik udvidet sin testationskompetence med S' arvelod.

 

Eksamensrelevans:

U 1993.799 Ø omhandler retsstillingen med hensyn til bodeling, når en livsarving afgiver arveafkald. Det centrale spørgsmål dommen behandler er, hvorvidt det tvangsarvelod som oprindeligt tilfalder den livsarving, der afgiver arveafkald, overføres til arveladers testationskompetence eller ej. Dette spørgsmål bliver netop af betydning, når det skal vurderes hvor store bodele henholdsvis D og B skal tilkendes.

1. tilfælde:

Såfremt det lægges til grund, at tvangsarveloden ikke tilfalder H's testationskompetence ville bodelingen se ud som følger (læg mærke til, at dommen er afgjort i henhold til Arveloven af 1986, hvorefter tvangsarven udgjorde ½ i stedet for en ¼, hvorfor beregningen ville se ud som følger:)

  • D's bodel: 8/16 fra M (den fulde arv) og 4/16 fra H (den fulde tvangsarv) = 12/16 af boets midler.
  • B's bodel: 0 fra M og 4/16 fra H (den fulde testationskompetence) = 4/16 af boets midler.

Nu hvor tvangsarven er ændret til kun at udgøre ¼ af arveladers samlede arv, ville bodelingen se således ud:

  • D's bodel: 8/16 fra M (den fulde arv) og 2/16 fra H (den fulde tvangsarv) = 10/16 af boets midler.
  • B's bodel: 0 fra M og 6/16 fra H (den fulde testationskompetence) = 6/16 af boets midler.

 

2. tilfælde:

Såfremt det derimod lægges til grund, at arveladers testationskompetence udvides med tvangsarveloden ville bodelingen falde således ud (efter Arvelov af 1986):

  • D's bodel: 8/16 fra M (den fulde arv) og 2/16 (D's andel af tvangsarven) = 10/16 af boets midler.
  • B's bodel: 0 fra M og 6/16 af boets midler (den fulde testationskompetence sammenlagt med S' oprindelige tvangsarvelod) = 6/16 af boets midler.

Efter den nugældende Arvelov ville bodelingen falde således ud:

  • D's bodel: 8/16 fra M (den fulde arv) og 1/16 fra H (D's andel af tvangsarven) = 9/16 af boets midler.
  • B's bodel: 0 fra M og 7/16 fra H (den fulde testationskompetencen sammenlagt med S' oprindelige tvangsarvelod) = 7/16 af boets midler.

Ud fra ovenstående illustreres således, at B's bodel ifølge den Arvelov som gjaldt på afgørelsestidspunktet, udgjorde 4/16 såfremt S' tvangsarvelod ikke overgik til H's testationskompetence, sammenholdt med 6/16, såfremt S' tvangsarvelod overgik til H' testationskompetence.

Landsretten fandt i dommen, at S' arveafkald i overensstemmelse med nyere teori, må medføre, at H's testationskompetence udvides med den tvangsarv, der skulle være tilfaldet S. B blev således tildelt en bodel på 6/16 i stedet for 4/16, da H's testamente måtte fortolkes således, at B skulle begunstiges mest muligt.

Til Eksamen

U 1993.799 Ø fastslår, at en tvangsarvings fuldstændige arveafkald medfører en udvidelse af arveladerens testationskompetence, som svarer til den tvangsarv, der gives afkald på.