search menu
bookmark
person

Udløbsdatoen for en garanti – U.2005.2837H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 162/2004. Refereret af andre i U.2005.2837H.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Schebye Brandt-Jensen Michael Schebye Brandt-Jensen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Højesteret
Dissens: Ingen
Tema: Udløb af kaution

 

Fakta

Salg af et parti DVD-afspillere skulle ske på kredit, hvorfor et selskab stillede en garanti til sælgeren for køberens betaling af købesummen. Som yderligere sikkerhed for betalingen valgte sælgeren at tegne en kreditforsikring hos et forsikringsselskab, og gav samtidig forsikringsselskabet transport i garantien fra garantistilleren. Ved manglende betaling ville sælgeren derved få købesummen dækket af forsikringsselskabet, som derefter kunne kræve betaling fra garantistilleren.

Da køberen ikke betalte købesummen blev sælgerens krav dækket af forsikringsselskabet, som herefter krævede betaling fra garantistilleren. Garantistilleren nægtede imidlertid at opfylde kautionsforpligtelsen med henvisning til, at garantierne var tidsbegrænset ved følgende formulering: "This guarantee is valid until 31 of May 2000". Sælgerens krav på betaling opstod inden denne dato, men forsikringsselskabet krævede først dækning i henhold til garantien efter datoen. Spørgsmålet var herefter om garantiens udløbsdato vedrørte datoen for forpligtelsens opståen eller datoen, hvor garantien blev gjort gældende af forsikringsselskabet.

Højesteret fandt i sin afgørelse, at udløbsdatoen måtte fortolkes således, at den vedrørte forpligtelsens genstand (tidspunktet for fordringens opståen), og ikke garantiens varighed (inden for hvilken periode forpligtelsen skulle være gjort gældende). Forsikringsselskabet fik derved medhold.

 

Eksamensrelevans

Afgørelsen vedrører tidsmæssigt begrænsede kautioner. En sådan begrænsning kan enten angive det tidspunkt, hvor den kautionssikrede fordring er opstået eller det senere tidspunkt, hvor der rettes krav mod kautionisten.

Højesteret fastslår i afgørelsen, at sådanne udløbsdatoer i en garanti som udgangspunkt må fortolkes således, at kautionen dækker forpligtelser, der opstår inden fristens udløb. Det relevante tidspunkt er derved tidspunktet for forpligtelsens opståen, og ikke det tidspunkt, hvor der rettes krav mod kautionisten.

Ifølge Højesterets begrundelse kan en tidsbegrænsning dog relatere sig til kautionens varighed, hvis der er særlige holdepunkter herfor. Man må derfor fortolke ordlyden og formålet med tidsbegrænsningen.

Til Eksamen

Afgørelsen er relevant ved kautioner - eksempelvis garantier - som er tidsbegrænsede. Med hjemmel i afgørelsen vil sådanne tidsbegrænsninger som udgangspunkt vedrøre tidspunktet for forpligtelsens opståen, medmindre der er klare holdepunkter for, at tidsbegrænsningen vedrører andet, for eksempel kautionens varighed.