search menu
bookmark
person

Udlægshaver uforsigtighed – U 1984.1008V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom 9. afd. B 2656/1983. Refereret af andre i U 1984.1008V.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af Vestre Landsret

 

Dissens: 2-1

 

Tema: Udlæg i løsøre, udlægsbeskyttelse, uforsigtighed- og passivitetsbetragtninger 

 

Fakta:

Spørgsmålet i nærværende sag var, hvorvidt en udlægshaver havde opnået beskyttelse over for køber af en brugt bil.

Udlægshaver fik udlæg i en brugt bil hos en skyldner, der var bilreparatør, og som i et vist omfang tillige solgte brugte biler. Udlægget blev foretaget på grundlag af to dækningsløse checks udstedt af skyldneren.

Efter udlæggets foretagelse solgte skyldneren bilen videre til en køber, der var i god tro om udlægget.

Udlægshaveren begærede efterfølgende bilen bortsolgt på tvangsauktion hvorpå tvisten opstod.

Landsrettens flertal afgjorde den foreliggende konflikt til fordel for udlægshaveren.
Dette skete; uanset udlægshaver ikke under fogedretningen havde fremsat begæring om, at fogedretten skulle iværksætte rådighedsfratagelse efter retsplejelovens § 523, uanset udlægshaver var bekendt med, at skyldneren fra tid til anden solgte brugte biler, og uanset grundlaget for det pågældende udlæg var to dækningsløse checks. 
 

Eksamensrelevans:

Udgangspunktet efter retsplejelovens § 526, stk. 4 er, at et udlæg i løsøre uden videre er beskyttet mod skyldnerens godtroende aftaleerhververe i et år fra udlæggets foretagelse.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at sikringsakten for en udlægshaver og almindelig panthaver i dag er tinglysning i Bilbogen, jf. reglerne i tinglysningslovens kapitel 6 a.

Nærværende afgørelse åbner generelt op for, at en udlægshaver i et løsøreaktiv, kan risikere at miste sin beskyttelse over for en godtroende aftaleerhverver med afsæt i uforsigtigheds – og passivitetsbetragtninger.

Dommen vil følgelig være relevant at inddrage i den situation, hvor der i en eksamensopgave gives oplysninger om, at udlægshaveren har handlet uforsigtig. Det er dog væsentlig at være opmærksom på, at der efter landsrettens begrundelse skal foreligge særlige forhold, hvis en udlægshavers ret skal fortrænges. 

 

 

 

Til Eksamen

Til eksamen

Efter retsplejelovens § 526, stk. 4, er et udlæg i løsøre uden videre beskyttet mod skyldnerens godtroende aftaleerhververe i et år fra udlægget foretagelse, medmindre der undtagelsesvist foreligger særlige forhold i form passivitets - og uforsigtighedsbetragtninger, der undtagelsesvist medføre, at en udlægshaver fortrænges af en godtroende aftaleerhverver.

I dag ville et udlæg i en bil imidlertid kræve tinglysning for at nyde omsætningsbeskyttelse.