search menu
bookmark
person

Udlæg i iPhone 5 – U 2014.2236 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag B-0431-14 afd. 3. Refereret af andre i U 2014.2236 V.

Oprindeligt kommenteret af

Mads Laurberg Pedersen Mads Laurberg Pedersen

i 2019

Verificeret af advokat

Peter Nørgaard Peter Nørgaard

i 2019

Resumé

Kendelse afsagt af Vestre Landsret

 

Dissens: Ingen

 

Tema: Trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509

 

Fakta: En sparekasse (rekvirenten, R) begærede udlæg i en brugt mobiltelefon af mærket iPhone 5, som var ca. 1 år gammel.

 

Fogedretten afviste begæringen med henvisning til, at en mobiltelefon af mærket iPhone 5 er et aktiv, der er nødvendigt til opretholdelse af en beskeden levefod for skyldneren, dvs. er omfattet af ”trangsbeneficiet”, jf. retsplejelovens § 509, stk. 1.

 

R blev således nægtet at gøre udlæg i iPhonen og valgte at kære kendelsen. R anslog, at gennemsnitsprisen for en iPhone 5 var ca. 3.000 kr., og argumenterede på den baggrund for, at mobiltelefonen ikke var omfattet af trangsbeneficiet henset til dens funktion og prisklasse.

 

Landsretten ophævede kendelsen og hjemviste sagen til fogedretten med henblik på, at der blev foretaget udlæg i iPhonen, idet retten ikke anså den for omfattet af trangsbeneficiet - hverken efter retsplejelovens § 509, stk. 1 eller stk. 3. Retten fastslog, at en 1 år gammel iPhone 5 henset til dens værdi ikke kunne anses for nødvendig til opreholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod.

 

Eksamensrelevans:

Retsplejelovens § 509, stk. 1 hjemler adgang til at undtage aktiver, som hører til det såkaldte trangsbeneficium, fra udlæg. Ifølge bestemmelsens ordlyd omfattes aktiver, der er nødvendige til opreholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skylderens og dennes hustand. Reglen udgør en undtagelse til hovedreglen i retsplejelovens § 507, stk. 1 om, at udlæg kan foretages i hele skyldnerens formue.

 

Trangsbeneficiet er en bred dynamisk retlig standard, som udvikler sig løbende i takt med den almindelige samfundsudvikling. Dette giver domstolene et vist spillerum. I Fogedsager, Michael Kistrup m.fl., 5. udgave/1. oplag (2015), s. 424 anføres det således, at "[r]etsafgørelser og litteraturudtalelser med blot nogle år på bagen bør læses med varsomhed. Det er vanskeligt generelt at angive, hvilke aktivformer rekvisitus kan udtage i kraft af trangsbeneficiet, da dette beror på en konkret vurdering, hvorved de pågældende aktivers alder, vedligeholdelse, prisklasse m.v. selvsagt spiller en væsentlig rolle". Anders Ørgaard anfører, at standarden formentlig har rykket sig fra for "et beskedent hjem" til "et almindeligt ikke-luksuriøst hjem", jf. Anders Ørgaard, Eksekutionsret - materiel foged- og auktionsret, 2. udgave/1. oplag (2016), s. 67.

 

Reglen om trangsbeneficiet er en beskyttelse af skyldneren, som på trods af sine misligholdte gældsforpligtelser bør indrømmes ret til at holde sammen på et beskedent hjem og en beskeden levefod - insolvensen bør ikke have alt for indgribende konsekvenser.  

 

I lyset af ovenstående har fogedrettens rationale været, at en lettere brugt iPhone 5, ikke overskred grænsen for, hvad der måtte anses for nødvendigt til opretholdelse af et beskedent hjem/en beskeden levefod. Landsretten kom imidlertid til det modsatte resultat.

 

En tilsvarende kendelse blev afsagt i U 2014.2268 Ø, hvor fogedretten også kom frem til, at en iPhone 5 var omfattet af trangsbeneficet, mens landsretten nåede frem til det modsatte resultat. Landsrettens kendelse blev alene begrundet med, at en iPhone 5 ikke kan anses for nødvendig til opretholdelse af et beskedent hjem, jf. retsplejelovens § 509, stk. 1. Fogedretten henviste til, at en smartphone med tilhørende faciliteter som "lommecomputer" efter nutidig opfattelse og brugsmulighed ikke sjældent er en persons eneste praktisk anvendelige mulighed for kontakt til omverdenen, herunder offentlige myndigheder, som i stigende grad kun kan kontaktes digitalt.

 

På baggrund af de to 2014-domme må retstilstanden betragtes som klar: iPhones er endnu ikke omfattet af trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509, stk. 1 og kan derfor ikke undtages fra udlæg. Dette må antages på trods af de reelle grunde, som kan anføres til fordel for det modsatte resultat, jf. fogedrettens udtalelse i U 2014.2268 Ø.

 

Vurderingen af om noget er omfattet af trangsbeneficiet, skal dog fortsat foretages konkret, og det kan derfor ikke udelukkes, at en iPhone eller en anden smartphone fremtidigt kan blive omfattet af trangsbeneficiet efter en konkret vurdering. I den forbindelse kan der henvises til praksis vedrørende tv-apperater. I FM 1994.6/2 V og U 1986.199 V fandtes et B&O-tv hhv. et gammelt farve-tv for omfattet af retsplejelovens § 509, stk. 1 - begge med henvisning til apperaternes beskedne værdi. Smartphones, herunder iPhones, kan således tænkes at blive omfattet af retsplejelovens § 509, stk. 1, hvis værdien af telefonen er tilstrækkelig beskeden - vurderingen må som sagt foretages konkret.

Til Eksamen

I U 2014.2236 V afviste landsretten en sparekasses (S) udlæg i en iPhone 5 med henvisning til, at en sådan telefon henset til dens værdi, ikke kunne anses for nødvendig til opreholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod, dvs. ikke var omfattet af trangsbeneficiet iht. retsplejelovens § 509, stk. 1.

 

Til eksamen er dommen relevant i situationer, hvor en kreditor ønsker gøre udlæg i et aktiv, som kan hører til skyldnerens beskedne hjem eller levefod, dvs. aktiver som skyldneren mener ikke at kunne undvære. Sådanne aktiver kan være omfattet af trangsbeneficiet, hvilket bør overvejes i opgavebesvarelsen, idet aktivet i så fald undtages fra udlæg.

 

Dommen kan bruges, hvis der er tale om en iPhone eller en lignende smartphone. Det afgørende må være, om aktivet tjener samme funktion. I så fald kan det med afsæt i dommen som udgangspunkt lægges til grund, at aktivet ikke er omfattet af trangsbeneficiet. Der bør imidlertid altid foretages en konkret afvejning af de oplysninger, som er givet i opgave, idet vurderingen af, om noget er omfattet af trangsbeneficiet, altid skal ske konkret.