search menu
bookmark
person

Tvivl om hegnssynsformandens upartiskhed – U 2007.679 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag anke 12. afd. nr. B-1346-06. Refereret af andre i U 2007.679 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Sara Mia Petrovic Sara Mia Petrovic

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Høj Christensen Rasmus Høj Christensen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret

 

Dissens:

 

Tema: Inhabilitet

 

Faktum:

Tvisten i sagen omhandlede en hegnssynsformands habilitet samt konsekvenser heraf i forhold til den afgørelse, som hegnssynet havde udstedt.

Baggrunden for sagen var, at hegnssynet havde truffet afgørelse om skellet mellem to ejendomme. Hegnssynsformanden dyrkede vederlagsfrit et ikke ubetydeligt stykke jord på en ejendom, der tilhørte en af parterne i sagen.

Borgeren som hegnssynets afgørelse var truffet over for havde gjort gældende, at afgørelsen var ugyldig og måtte ophæves, da hegnssynsformanden havde været inhabil.

Østre Landsret fastslog indledningsvis, at hegnssynsmedlemmers habilitet skal vurderes efter hegnslovens § 31 samt efter de almindelige offentligretlige principper. Herefter fandt landsretten, at der forelå omstændigheder, som var egnet til at rejse tvivl om hegnssynsformandens upartiskhed.

Østre Landsret fandt videre, at idet der ikke kunne ses bort fra, at hegnssynsformandens inhabilitet kunne have påvirket afgørelsen, måtte afgørelsen kendes ugyldig. Derved måtte den efterfølgende fuldbyrdelseskendelse også tilsidesættes som ugyldig.


Eksamensrelevans:
Personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ifølge reglerne om inhabilitet afstå fra at behandle en sag, når de har en uvedkommende tilknytning til eller interesse i sagen.

En persons inhabilitet kan opstå på baggrund af personlige interesser, slægtskab, vedkommendes venskab eller personlige modsætningsforhold til en part, besiddelse af flere offentlige erhverv samt øvrige omstændigheder, der vækker tvivl om vedkommendes upartiskhed. Der skal imidlertid ganske meget til, førend en person vil blive anset for at være inhabil på grund af venskab eller personlige modsætningsforhold.

Til Eksamen

Til eksamen kan dommen bruges i en diskussion af, hvorvidt en person med virke inden for den offentlige forvaltning er inhabil.