search menu
bookmark
person

Traktorsalget – U.1988.789V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom 6. afd. B 1877/1986. Refereret af andre i U.1988.789V.

Oprindeligt kommenteret af

Nicklas Kirstejn Krogh Nicklas Kirstejn Krogh

i 2019

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Vindikation, ekstinktion

Fakta:

En køber købte ved betinget skøde i 1986 en landbrugsejendom, hvortil der blandt andet medfulgte en traktor. Sælgeren havde et gyldigt ejendomsforbehold over traktoren, hvilket fremgik af skødet, hvor der stod, at "intet må fjernes fra den overdragne ejendom af driftsmateriel, driftsinventar eller besætning", indtil den kontante udbetaling var erlagt. Køberen solgte, trods ejendomsforbeholdet, traktoren videre til en maskinhandler. Landsretten fandt, at maskinhandleren havde ekstingveret sælgerens gyldigt tagne ejendomsforbehold, da køberen af ejendommen havde fremstået som legitimeret til at sælge traktoren og da maskinhandleren, som var i god tro, havde fået traktoren i hænde.

Eksamensrelevans:

I det tilfælde, hvor den oprindeligt berettigede mister sin ret til fordel for en senere erhverver, taler man om ekstinktion. Kan den oprindeligt berettigede derimod kræve genstanden udleveret fra den senere erhverver, taler man i stedet om vindikation.

Før der kan ske ekstinktion, så er der nogle almindelige ekstinktionsbetingelser, som skal være opfyldt – dvs. rådighedsberøvelse, besiddelse hos mellemleddet, god tro og ”noget mere”. Enkelte lovregler fraviger dog udgangspunktet om rådighedsberøvelse – eksempelvis reglerne om legitimationsekstinktion. Kravet om ”noget mere” dækker over nogle yderligere omstændigheder, der skal være til stede, før der kan ske ekstinktion. Hvorvidt der kan ske ekstinktion, beror altså på en konkret vurdering.

I U 1988.789 V havde maskinhandleren foretaget rådighedsberøvelse fra køberen, som havde haft traktoren i sin besiddelse, og maskinhandleren var i god tro. Begrundelsen for at tillade maskinhandleren at ekstingvere ejendomsforbeholdet var ifølge Landsretten, at køberen, som havde solgt traktoren, havde ”(…) fremstået som legitimeret til at udøve sædvanlige ejerbeføjelser over ejendommen…”.

Hvis man fremstår som værende i besiddelse af en særlig legitimation, så er det altså et moment, der kan indgå i vurderingen af, om der skal tillades ekstinktion – og dermed en fravigelse af udgangspunktet om vindikation.

Det bemærkes, at et ejendomsforbehold i motorkøretøjer i dag skal tinglyses i bilbogen jf. TL § 42 d, stk. 1.

Til Eksamen

I et tilfælde, hvor en genstand bliver overdraget uberettiget, vil vurderingen af, hvorvidt der skal ske ekstinktion, blive påvirket af, hvorvidt overdrageren har fremtrådt som legitimeret til at overdrage genstanden, og om erhververen var i god tro, jf. U 1988.789 V. I dommen fandtes en godtroende erhverver at have ekstingveret et gyldigt ejendomsforbehold over en traktor, da overdrageren fremstod som legitimeret til at råde over denne.