search menu
bookmark
person

TL § 38, vs. RPL § 509 – U.1991.474V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i kære 3-B. 46/1991. Refereret af andre i U.1991.474V.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Schebye Brandt-Jensen Michael Schebye Brandt-Jensen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Vestre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Individualforfølgning - forholdet mellem trangsbeneficiet og panteret i fast ejendom

 

Fakta

En skyldners ejendom skulle sælges ved en tvangsauktion. Skyldneren oplyste, at han ved sin fraflytning agtede at medbringe ejendommens køleskab, fryser og komfur til brug i sin nye lejebolig. Skyldneren oplyste i den forbindelse, at hans familie - bestående af hans kone samt fem børn - ikke kunne undvære hvidevarerne, og at de derfor var undtaget udlæg i medfør af trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509. Panthaveren afviste, at effekterne kunne være omfattet af trangsbeneficiet, da de måtte anses for omfattet af panthaverens pant i ejendommen i medfør af tinglysningslovens § 38. 

Landsretten udtalte, at retten til at udtage aktiver efter retsplejelovens § 509 også kan gøres gældende overfor genstande, der er omfattet af pantet i en fast ejendom efter tinglysningslovens § 38.

Skyldneren fik dog ikke lov til at inddrage tørretumbleren, fordi han først under den mundtlige forhandling af kæremålet nedlagde påstand herom, hvilket han kunne have gjort tidligere.

Eksamensrelevans

Kendelsen fastslår, at hårde hvidevarer kan være omfattet af trangsbeneficiet, hvis skyldneren har et særligt behov for disse. Se Kreditorforfølgning af von Eyben og Møgelvang-Hansen (7. udgave) s. 75ff om, hvilke genstande, der er omfattet af trangsbeneficiet.

Kendelsen fastlægger forholdet mellem retsplejelovens § 509 og tinglysningslovens § 38. Således følger det af kendelsen, at hvis et aktiv er omfattet af trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509, så går beskyttelsen i retsplejelovens § 509 forud for panteretten i tinglysningslovens § 38, og aktivet vil ikke kunne gøres til genstand for udlæg på trods af, at aktivet er indlagt som tilbehør i en bygning.

Til Eksamen

Ved kendelsen har landsretten fastlagt forholdet mellem en skyldners rettigheder i medfør af trangsbeneficiet og en panthavers rettigheder i medfør af tingslysningslovens § 38. Kendelsen fastslår, at genstande omfattet af trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509 kan undtages udlæg og panteret, selvom genstandene i henhold til lov (TL § 38) er indlagt som tilbehør i en bygning til brug for bygningen.

I en eksamenssituation kan kendelsen inddrages, hvis der er tale om en genstand, som umiddelbart er omfattet af trangsbeneficiet, jf. retsplejelovens § 509, og som på ejerens bekostning er indlagt som tilbehør i en bygning til brug for bygningen, jf. tingslysningslovens § 38.