search menu
bookmark
person

Stisystemet – U 2012.2489 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret anke 9. afd. nr. B-1042-11. Refereret af andre i U 2012.2489 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Denise Malou Faber Denise Malou Faber

i 2017

Revideret af

afdemo afdemo

i 2017

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: 2-1

Tema: Erstatningsret, ansvarsgrundlag, offentligt ansvar, forskrifter.

Fakta:

En person væltede en vinter på cykel, da han cyklede gennem et stisystem på vej mod Køge og pådrog sig herved skade. Faldet skete som følge af, at der visse steder løb vand henover stierne, hvilket var frosset til is. Køge Kommune havde udført glatførebekæmpelse, idet der var saltet på stierne.

Den skadelidte gjorde gældende, at Køge Kommune havde handlet ansvarspådragende, idet stisystemet ikke forhindrede, at vand løb på tværs af stien og dermed, at stien var fejlkonstrueret. Køge Kommune gjorde derimod gældende, at de havde truffet rimelige afværgeforanstaltninger, og at stien var udført korrekt i overensstemmelse med almindelig kutyme for anlæggelse af stier.

Byretten fandt ikke, at Køge Kommune havde handlet ansvarspådragende. Østre Landsret fandt derimod, at det fornødne ansvarsgrundlag var til stede, idet landsretten lagde til grund, at ulykken var en følge af, at der løb vand hen over stierne, som var frosset til is. Da kommunen førte tilsyn med stierne ugentligt, fandt landsretten, at det måtte have stået kommunen klart, eller burde have stået kommunen klart, at der krævedes særlige foranstaltninger i forbindelse med glatførebekæmpelsen.

Eksamensrelevans:

I dansk ret er der nogle grundlæggende kumulative betingelser, der skal være opfyldt, før der kan statueres et erstatningsansvar. Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, som har været årsag til den indtrådte skade, og som har medført et tab for skadelidte. Der skal således først og fremmest statueres et ansvarsgrundlag - her er udgangspunktet en culpabedømmelse. Som et moment i bedømmelsen af, hvorvidt der er handlet culpøst, indgår overtrædelse af forskrifter. Forskrifter er generelle og udtryk for rigtig adfærd, og en manglende overholdelse af handlepligten i en forskrift, eller fejl og forsømmelser herved, giver en formodning for erstatningsansvar. Der må dog altid foretages en konkret vurdering af, hvorvidt handlepligten i forskriften er opfyldt, og hvorvidt der er handlet ansvarspådragende.

En kommune har som vejmyndighed pligt til vintervedligeholdelse, og dermed at træffe foranstaltninger til at modvirke glatføre, og fastsætter selv de nærmere regler herfor - i sagen udførte Køge Kommune vintervedligeholdelse efter "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier".

I sagen fandt Østre Landsret ikke, at kommunen havde truffet de fornødne foranstaltninger til at modvirke glatføre, særligt når det var, eller burde være, kendt for kommunen, at der løb vand hen over stien. Kommunen havde således ikke opfyldt den handlepligt, der fremgik af forskriften.

Til Eksamen

I dommen trykt i U.2012.2489Ø behandlede Østre Landsret spørgsmålet om, hvorvidt det var ansvarspådragende for Køge Kommune, at en person var væltet på cykel på et stianlæg, hvor kommunen udførte vintervedligeholdelse. Østre Landsret fandt kommunen erstatningsansvarlig, idet landsretten lagde til grund, at uheldet skyldtes is på stien, og at kommunen burde gjort yderligere foranstaltninger for at bekæmpe glatføre.