search menu
bookmark
person

Spytklatten – U.2006.2687H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 97/2006. Refereret af andre i U.2006.2687H.

Oprindeligt kommenteret af

Toke Engberg Pedersen Toke Engberg Pedersen

i 2019

Verificeret af advokat

Rasmus Thingholm Rasmus Thingholm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret.

Dissens: Ingen.

Tema: Ordinær vold.

Fakta:

På lidt over en meters afstand havde T spyttet en kvindelig butiksekspedient i ansigtet. T blev for denne handling fundet skyldig i overtrædelse af Strfl. § 244.

T anså ikke det at spytte en person i ansigtet som værende et legemsangreb omfattet af Strfl. § 244 og nægtede sig derfor skyldig. Højesteret fastslog dog, at forholdet måtte anses for værende et legemsangreb som straffes i henhold til Strfl. § 244.

Eksamensrelevans

Kernen i denne sag var, hvorvidt spyt i ansigt kan karakteriseres som ordinær vold efter § 244. Dette fandt Højesteret enstemmigt var tilfældet.

Straffelovens § 244 omfatter forsætligt angreb mod en andens legeme. Dette kan udøves som vold eller på anden måde og kan eksempelvis bestå i næveslag, benspænd, nikken af skalle, bid, udsættelse for stærk varme, slag med stump genstand, bedøvelse, kast, benspænd og en lang række andre forhold. Det afgørende er, at der er tale om et ikke ubetydeligt indgreb mod en andens legeme, hvor bagatelagtige skub, tjat m.v. således ikke er omfattet.

Er der imidlertid tale om vold af mere rå og brutal karakter, såsom tilfælde hvor der har været anvendt stikvåben, tunge genstande (f.eks. slag i hovedet med en flaske), eller hvor angrebet eksempelvis har været rettet mod en særlig sårbar del af legemet, vil forholdet efter omstændighederne i stedet blive karakteriseret under § 245 om kvalificeret vold.

Det har været omdiskuteret i retspraksis, hvorvidt spyt er omfattet af straffelovens § 244. I U 2003.1905 Ø blev en spytklat i ansigtet på en afstand af ca. 1½ meter ikke anset som værende omfattet af Strfl. § 244. Imidlertid er der med dommen U 2006.2687 H sket en ændring i retstilstanden. Denne dom angiver et tydeligt præjudikat, som anerkender, at spyt i ansigtet er omfattet af Strfl. § 244.

Det bemærkes, at der er tale om et positivt præjudikat, som alene anerkender, at spyt i ansigtet er omfattet af Strfl. § 244. Dommen anfører således intet om, at spyt andre steder på kroppen ikke er omfattet af Strfl. § 244. Man bør derfor være påpasselig med at slutte modsætningsvist i sådant tilfælde.

Til Eksamen

Straffelovens § 244 hjemler straf for udøvelse af ordinær vold, der eksempelvis omfatter spark, slag med stump genstand, nikken skalle, bid og en lang række andre forhold. I U 2006.2687H slog Højesteret fast, at bestemmelsen endvidere kan omfatte det at spytte en anden person i ansigtet.