search menu
bookmark
person

Speditørdommen - tilbageholdsret versus virksomhedspant – U 2014.1458 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 46/2012. Refereret af andre i U 2014.1458 H.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Linde Kirketerp Julie Linde Kirketerp

i 2018

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2018

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med 9 dommere

Dissens: Ingen

Tema: Håndpant, virksomhedspant, Tilbageholdsret, prioritetsstilling

Til Eksamen

Til eksamen: Denne afgørelse kan bruges til redegøre for, at der i forhold til prioritetsstillingen mellem tinglyst virksomhedspant og senere håndpant kan gøres undtagelser til udgangspuntket om, at de aktiver, som pantsætteren erhverver efter stiftelsen af virksomhedspantet, omfattes af virksomhedspantet fra tidspunktet for pantsætterens erhvervelse. 

Der gælder ingen lovfæstede undtagelser til dette udgangspunkt som tilfældet er i forhold til håndpant efter TL § 47 c, stk. 6, men denne dom afklarer retsstillingen i forhold til håndpant, idet den angiver, at den samme undtagelsesregel kan gælde for håndpant.   

I dommen var undtagelsen begrundet af almindelige ulovbestemte regler om tilbageholdsret, hvorefter en tilbageholdsret kan opnå prioritet forud for selv en ældre sikret rettighed, hvis de udgifter, der begrunder tilbageholdsretten, er afholdt for at bevare det tilbageholdte eller har tilført dette en værdiforøgelse.