search menu
bookmark
person

Spabadet – U 2014.3024 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag B-0358-14 afd. 4. Refereret af andre i U 2014.3024 V.

Oprindeligt kommenteret af

Rikke Kanstrup Grav Rikke Kanstrup Grav

i 2017

Verificeret af advokat

Marie Guldberg Marie Guldberg

i 2017

Resumé

Instans og rettens sagsnr.: Vestre Landsrets kendelse i sagen B-0358-14 

Domsnr. (tidsskrift, årstal og sidetal): Refereret af andre i: U 2014.3024 V 

 

Resume  

Dom afsagt af Vestre Landsret  

Dissens: Ingen  

Tema: TL §§ 37 og 38 

 

Fakta  

Sagen omhandlede et udlejningssommerhus, der blev solgt til A på en tvangsauktion. Tvisten angik hvorvidt et udendørs spabad, der var anbragt på ejendommens terrasse var omfattet af A's panteret over ejendommen i medfør af tinglysningslovens ("TL") § 37 og/eller § 38.  

A anførte til støtte for sin påstand, om at spabadet var omfattet, at spabadet måtte anses for at være driftsinventar/driftsmateriel omfattet af TL § 37 og tilbehør til ejendommen i medfør af TL § 38, og dermed omfattet af A's panteret i ejendommen.  

B, ejendommens ejer inden tvangsauktionen, påstod modsat, at spabadet udgjorde en løsøregenstand, der hverken var omfattet af TL §§ 37 eller 38.  

Spabadet var tilsluttet ejendommens el- og vandinstallation.  

 

Eksamensrelevans:  

Vestre Landsret fandt, at det udendørs spabad var omfattet af TL § 38, og dermed var omfattet af A's panteret over ejendommen. Landsretten begrundede dette resultat med, at spabadet var placeret på terrassen i umiddelbar forbindelse med ejendommens poolafdeling og at det var tilsluttet el- og vandinstallation på ejendommen, hvorfor det efter landsrettens vurdering indgik som et naturligt og varigt led i poolafdelingen. Landsretten kommenterede ikke på hvorvidt spabadet kunne være omfattet af panteretten i medfør af TL § 37 (virksomhedspant).  

Det følger af TL § 38, at der ikke kan oprettes særskilt ret over en bygnings materialer og tilbehør i form af ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende, der er blevet indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen. Et tinglyst pantebrev på en ejendom omfatter automatisk ovennævnte tilbehør uden særlig vedtagelse heraf.  

TL § 38 medfører således, at f.eks. et ejendomsforbehold eller andet ejerforhold over et aktiv ikke kan opretholdes, såfremt aktivet har karakter af bygningens materialer eller et tilbehør, der er omfattet af bestemmelsen, og indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen. Dette betyder som udgangspunkt, at særskilte rettigheder over ovennævnte omfattede aktiver bortfalder for rettighedshaveren når aktivet indlægges på ejendommen, på ejerens bekostning, til brug for bygningen. Betingelserne for, at et aktiv er omfattet af TL § 38 er således, at aktivet skal have karakter af materialer eller tilbehør i form af ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende, herudover skal aktivet være indlagt i bygningen på ejerens bekostning og aktivet skal være til brug for bygningen.

I denne sag var der ikke tvivl om, at spabadet var indlagt på ejerens bekostning. Selvom det ikke direkte nævnes i landsrettens begrundelse, må det lægges til grund, at landsretten har anvendt en bred fortolkning af "ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende", og dermed kommet frem til, at et udendørs spabad er omfattet af denne form for tilbehør til bygningen. Ved vurderingen af, hvorvidt spabadet kunne siges, at være "indlagt i bygningen" og "være til brug for bygningen", udtalte landsretten, at spabadet grundet dets placering i umiddelbar forbindelse med husets pool afdeling samt tilslutningen til el- og vandinstallationen måtte anses for at være "et naturligt og varigt led i denne afdeling", og dermed i bygningen. Det må således antages, at sagen viser, at det ikke er et krav, at det vil kræve en større proces ved en eventuel fjernelse af aktivet fra bygningen, for at aktivet kan være omfattet af TL § 38, såfremt aktivet er bestemt til varig forbliven i bygningen.  

For mere om TL § 38 se eksempelvis "Sikkerhed i fast ejendom", af Peter Mortensen, 2. udgave fra 2014, side 133-148 eller "Panteret", af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen, 5. udgave 2015, side 224-237.

Til Eksamen

Til eksamen:  

Sagen viser, at aktiver, der er indlagt i bygningen uden større installationer, og derfor kan fjernes igen uden tilsvarende større afinstallationer, stadig kan være omfattet af TL § 38, såfremt aktivet er bestemt til varig forbliven i bygningen. Det er således ikke nødvendigvis et krav, at et aktiv kræver en større montering for at det kan være omfattet af TL § 38.  

Herudover anvender Vestre Landsret en udvidende fortolkning ved vurderingen af hvad der omfattes af kravet i TL § 38 om, at det pågældende aktiv skal udgøre bygningens materialer eller tilbehør i form af ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende. Det er forventeligt, at en sådan udvidende fortolkning af anvendelsesområdet for TL § 38 vil blive anvendt i andre sager, men det vil selvfølgelig afhænge af de konkrete omstændigheder.