search menu
bookmark
person

Skolemælken – U 1993.727/2 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag 17-232/1992. Refereret af andre i U 1993.727/2 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Skovgaard Bak Emil Skovgaard Bak

i 2019

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret af den 10. maj 1993

Dissens: Ingen

Tema: Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning samt offentlige myndigheders erstatningsansvar

Fakta:

Københavns Kommune havde i henhold til lov om offentlig bespisning givet gratis skolemælk til elever i både private samt kommunale skoler. Af hensyn til besparelser samt administrative vanskeligheder ophørte kommunen dog med at give mælk til elever i privatskoler, men fortsatte levering af mælk til elever i kommunale skoler. Efter ophøret valgte privatskolen Amager Lille Skole at fortsætte mælkeordningen, og udgiften til dette blev opkrævet af elevernes forældre som en del af skolepengene.

Indenrigsministeriet havde i en lignende sag skrevet til en kommune, at der efter lov nr. 266 om skolebespisning ikke var pligt til at give tilskud til skolesøgende børns skolemælk. Ved beslutning om omfanget af tilskud til skolemælk ville det dog være ulovligt for en kommune at lægge vægt på en skoles status som henholdsvis privat eller kommunal. På denne baggrund valgte Københavns Kommunes Borgerrepræsentation at ophøre al levering af gratis skolemælk.

Amager Lille Skole anlagde herefter sag mod Københavns Kommune om, hvorvidt kommunen havde udført en ugyldig forvaltningsakt, og om denne var ansvarspådragende.

Østre Landsret fandt, at der hverken i lov om offentlig bespisning eller dennes forarbejder var grundlag for at antage, at ikke både privatskoler samt kommunale skoler var omfattet af loven. Ud fra lighedsprincippet var kommunen derfor forpligtet til også at uddele mælk til private skoler, hvis kommunen havde valgt at levere mælk til kommunale skoler. De af kommune fremførte hensyn kunne ikke sagligt begrunde en fravigelse fra lighedsgrundsætningen, og kommunens beslutning om kun at levere mælk til elever på kommunale skoler var derfor ulovlig. Som følge heraf var Kommunen erstatningsansvarlig for det tab, som i denne forbindelse måtte være opstået. Det blev af Østre Landsret lagt til grund, at skolen havde indkøbt og betalt mælk til privatskolens elever og herefter løbende modtaget den fulde udgift fra forældrene. Amager Lille Skole havde derfor ikke et dokumenteret tab, og kunne derved ej heller tilkendes erstatning. 

  

Eksamensrelevans:

Den forvaltningsretlige grundsætning om lighed, indebærer at flere forhold som i det væsentligste er lige skal behandles lige i retlig henseende, medmindre der eksisterer et sagligt grundlag, som kan begrunde en afvigelse fra praksis. Denne dom illustrerer en krænkelse af dette princip, og økonomiske og administrative hensyn udgjorde ikke i sagen tilstrækkeligt tungtvejende hensyn, som kunne begrunde en forskelsbehandling af private og kommunale skolers adgang til gratis skolemælk.

En tilsynsmyndighed har kompetence til at pålægge en kommune overholdelse af forpligtelser. Dette ses illustreret i denne dom, hvor Indenrigsministeriet gjorde en kommune opmærksom på, at denne ikke i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen kunne undlade at levere gratis skolemælk til private skoler, når gratis skolemælk blev leveret til kommunale skoler. Dog har en tilsynsmyndighed ikke kompetence til at tage stilling til et evt. erstatningskrav, hvorfor Indenrigsministeriet i denne sag på korrekt vis henviste til de almindelige domstole.

Til Eksamen

Ved dommen i U.1993.727/2.Ø slog Østre Landsret fast, at i henhold til lighedsgrundsætningen kunne Københavns Kommune ikke undlade at levere gratis skolemælk til private skole, når kommunen leverede gratis skolemælk til kommunale skoler. I sagen kunne forskelsbehandlingen ikke begrundes af hensyn til økonomiske samt administrative forhold. Kommunen var derfor erstatningsansvarlig for eventuelle tab. Landsretten kom dog frem til, at skolen løbende havde modtaget den fulde udgift til mælk fra elevernes forældre, hvorfor skolen ikke havde et dokumenteret tab.