search menu
bookmark
person

Skilsmisses med svensk diplomat – U 2003.1136 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag anke 10 afd. nr. B-2793-02. Refereret af andre i U 2003.1136 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Thomas Ladegaard Petersen Thomas Ladegaard Petersen

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Immunitet, Wienerkonventionens art. 31

Fakta:

Sagen omhandlede en dansk mand, der var gift med en udenlandsk kvinde. Manden boede i Danmark med deres to børn. Kvinden var udsendt som diplomat ved en ambassade i Stockholm. Kvinden var akkrediteret af Danmark, da ambassaden i Stockholm blandt andet udførte opgaver i Danmark. At kvinden var akkrediteret af Danmark betyder, at hun havde fået en fuldmagt til at varetage opgaver her i landet. Manden ønskede at bringe ægteskabet til ophør, hvorfor han anlagde separationssag mod ægtefællen ved retten på Frederiksberg.

Eftersom kvinden var akkrediteret Danmark, var kvinden omfattet af Wienerkonventionens art. 31 om diplomaters immunitet. Østre Landsret stadfæstede herefter byrettens dom om sagens afvisning, da ingen af undtagelserne i Wienerkonventionens art. 31 fandt anvendelse. Mandens anbringende om krænkelse af EMRK art. 6 om ret til en retfærdig rettergang og EMRK art. 8 om ret til respekt for privatliv og familieliv kunne ikke føre til et andet resultat.

Eksamensrelevans:

Henset til diplomaters muligheder for at varetage den udsendende stats interesser i udlandet, følger det direkte af Wienerkonventionens art. 31, at udsendte diplomater nyder immunitet i forhold til modtagerstaten. Immunitet for diplomater er som nævnt knæsat i Wienerkonvention af 1961, der kodificerer de folkeretlige regler om diplomatiske forbindelser. Danmark har ratificeret konventionen og efterfølgende ved lov inkorporeret konventionen i dansk ret.

Det er Wienerkonventionens art. 31, der nærmere regulerer, i hvilke tilfælde en diplomatisk repræsentant nyder immunitet. I civile sager, som nærværende sag, er udgangspunktet, at diplomaten nyder immunitet. Der er dog visse undtagelser hertil - navnlig i sager af privatretlig karakter. Som eksempel på denne undtagelse henvises til U.1992.453H, der også er refereret i Domsguiden under titlen "Den ikke-immune lejekontrakt". I den nævnte sag stadfæstede Højesteret landsrettens dom om, at en fransk ambassadør havde givet afkald på sin søgsmålsimmunitet, da sagen angik en af ambassadøren underskrevet lejekontrakt, og dermed en sag af privatretlig karakter, hvorfor sagen ikke blev afvist af byretten.   

Nærværende dom illustrer, at såfremt ingen af undtagelserne i Wienerkonventionens art. 31 finder anvendelse, opretholdes diplomatens immunitet således, at der ikke kan anlægges civile søgsmål efter retsplejelovens regler mod den udsendte diplomat i modtagerstaten.

Til Eksamen

Dommen omhandlede en dansk mand, der ønskede at anlægge separationssag mod sin udenlandske ægtefælle, som var udsendt som diplomat ved ambassaden i Stockholm, der også varetog opgaver i Danmark. På grund af kvindens akkreditering til Danmark fandt Wienerkonventionens art. 31 om diplomaters immunitet anvendelse, og sagen blev derfor afvist. Dommen illustrer, at såfremt Wienerkonventionens regler om immunitet finder anvendelse, er udgangspunktet, at diplomaten nyder beskyttelse i civile sager. Undtagelsen hertil er visse forhold af privatretlig karakter. Som eksempel på en disposition af privatretlig karakter henvises til "Den ikke-immune lejekontrakt", som er refereret i Domsguiden og af andre i U.1992.453H.