search menu
bookmark
person

Silkeborg Handelsskole – U 2006.782 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 269/2004. Refereret af andre i U 2006.782 H.

Oprindeligt kommenteret af

Niklas Dybro Jensen Niklas Dybro Jensen

i 2019

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret


Dissens: Ingen

Tema: Forvaltningsret, Det offentlige myndighedsbegreb, Arbejdsret


Fakta:

En tyskunderviser blev afskediget af Silkeborg Handelsskole, hvorefter underviseren anlagde sag mod handelsskolen med påstand om kompensation for både manglende partshøring samt at afskedigelsen var i strid med børnepasningsorloven. Underviseren gjorde hertil gældende, at Silkeborg Handelsskole måtte anses som værende en del af den offentlige forvaltning, og derfor var forpligtet enten efter forvaltningsloven eller efter de almindelige forvaltningsretlige regler.

Østre Landsret kom frem til, at Silkeborg Handelsskole ikke var forpligtet af forvaltningsretlige regler, og handelsskolen var derfor ej heller forpligtet til at foretage partshøring. Årsagen til dette var bl.a., at handelsskolen var en selvejende institution, som var ledet af en selvstændig bestyrelse og oprettet på et privatretligt grundlag. Desuden var handelsskolen ikke undergivet statslig revision og Undervisningsministeriet havde ikke instruktionsbeføjelser over for skolen. Det forhold at skolen varetog delvist forvaltningsmæssige opgaver, i det væsentlige blev finansieret af staten og at Undervisningsministeriet i visse sager var rekursmyndighed, ændrede ikke på, at Silkeborg Handelsskole ikke var en del af den offentlige forvaltning. Derudover fandt landsretten heller ikke, at underviserens afskedigelse skyldtes en udnyttelse af børnepasningsorloven. Højesteret stadfæstede afgørelsen.

Eksamensrelevans:

Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Dog falder institutioner der er oprettet og organiseret på et privatretligt grundlag uden for forvaltningslovens anvendelsesområde, på trods af, at institutionen udøver virksomhed, som almindeligvis kan karakteriseres som opgaver forvaltningen almindeligvis varetager. Dommen illustrerer dette princip. da Silkeborg Handelsskole ikke blev anset som omfattet af den offentlige forvaltning, selvom handelsskolen i det væsentlige var finansieret af staten, og at Undervisningsministeriet i visse sager var klageorgan.

Til Eksamen

I dom U.2006.782H behandlede Østre Landsret spørgsmålet om, hvorvidt Silkeborg Handelsskole, som i et vist omfang varetog forvaltningsmæssige opgaver, var underlagt reglerne i forvaltningsloven, herunder reglerne om partshøring.

Østre Landsret kom frem til, at handelsskolen ikke var omfattet. Landsretten lagde afgørende vægt på, at handelsskolen var oprettet på et privatretligt grundlag, hvorfor den ikke var en el af forvaltningen. Som konsekvens heraf var der ikke en pligt for handelsskolen til at foretage partshøring ved afskedigelse af en underviser. Højesteret stadfæstede afgørelsen