search menu
bookmark
person

Rullegitterdommen – U.2010.332Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom 9. afd. a.s. nr. B-977-09. Refereret af andre i U.2010.332Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Mandøe Jensen Rasmus Mandøe Jensen

i 2017

Resumé

Dommen er afsagt i Østre Landsret.

Dissens: Ingen

Fakta: Dommen beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvorvidt en aftale om levering og montering af rullegitre skulle anses som værende et køb eller en tjenesteydelse. Østre Landsret kom i denne forbindelse frem til, at den indgåede aftale ikke kunne anses som værende omfattet af købelovens regler, herunder reklamationsfristen i købelovens § 54.

Eksamensrelevans: Dommen er åbenlyst relevant til belysning af, hvilke aftaler, der kan anses at være omfattet af købelovens regler. Den behandler således spørgsmålet om, hvorledes en aftale om køb af rullegitrene (den mekaniske sikring) skal afvejes overfor arbejdspræstationen, der har karakter af en tjenesteydelse (monteringen af rullegitrene). I denne situationen, som i lignende tilfælde, hvor aftalen dækker over en flerhed af ydelser, skal aftalen derfor betragtes som en helhed. Dommen illustrerer derfor også, at retten går ind og foretage en afvejning af, hvilke forpligtelser aftalen overvejende har karakter af, hvilket også er en relevant betragtning at tage med sig i andre fag end køberetten.

Dommen kan ligeledes virke som et underbyggende argument i en eksamenssituation, hvor den studerende skal fastslå, at en given aftale har karakter af en tjenesteydelse. I en diskussion af spørgsmålet kan det anbefales, at inddrage en definition af en tjenesteydelse, der typisk betegnes som en arbejdsydelse eller anden ydelse, hvor der ikke er tale om køb af en egentlig varer. Eksempler herpå kunne være tøjrensning, underholdning, flytning, leje af løsøre, reparationer og håndværksaftaler m.fl.

Det bør bemærkes, at der ikke findes en lov, ligesom købeloven, der indeholder regler for kundens rettigheder og forpligtelser for køb af tjenesteydelser, men de samme principper kan dog lægges til grund i et vis omfang.

Det bemærkes endvidere, at tjenesteydelser er omfattet af reglerne om forældelse, hvilket udvider kundens mulighed for reklamation i forhold til købelovens regler. I denne forbindelse skal den studerende endvidere holde sig for øje, at dommen nævner forældelsesloven af 1908, der nu er erstattet af en ny forældelseslov.

Til Eksamen

Dommen understreger, og viser betydningen af, at kunne skelne mellem et køb og en tjenesteydelse. Tjenesteydelser er ikke omfatter er købelovens regler og reklamationsfristen i købelovens § 54 er derfor ikke gældende i relation til tjenesteydelser. Dommen bevidner endvidere, at aftalen om køb af rullegitre og monteringen af disse skal betragtes som en helhed, og at det herefter må foretages en vurdering af, hvilket moment, der er det væsentligste. Disse betragtninger er naturligvis kun relevante i situationer, hvor aftalen ikke giver andre oplysninger.