search menu
bookmark
person

Revisorerne i Nordisk Fjer – U 2004.2377 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 537/2002. Refereret af andre i U 2004.2377 H.

Oprindeligt kommenteret af

Toke Engberg Pedersen Toke Engberg Pedersen

i 2017

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af Højesteret med 5 dommere.

 

Dissens: Ingen.

 

Tema: Erstatning, revision, god revisorskik.

 

Fakta:

Sagsøgte - et revisionsselskab - blev i 1987 valgt til at stå for revisionen i Nordisk Fjer sammen med et andet revisionsselskab ("revisionsselskab nr. 2"). Nordisk Fjer gik imidlertid i betalingsstandsning i 1990 og blev senere undergivet konkursbehandling. Dette ledte til, at en række aktionærer i Nordisk Fjer lagde sag an mod førstnævnte revisionsselskab.

 

Sagsøgte begyndte at sætte sig ind i Nordisk Fjers økonomiske forhold efter at være blevet valgt til at stå for revisionen i Nordisk Fjer i 1987. Dog stødte sagsøgte på problemer, idet ledelsen i Nordisk Fjer ikke var samarbejdsvillig. Dette kom bl.a. til udtryk på den måde, at sagsøgte blev nægtet adgang til stort set alt internt materiale og altså primært havde adgang til offentligt tilgængeligt materiale til at foretage revisionen. Dette ledte til, at sagsøgte i 1988 meddelte Nordisk Fjers bestyrelse og direktion, at denne fratrådte som revisor for Nordisk Fjer med øjeblikkelig virkning. Sagsøgte sendte ligeledes en kopi af denne meddelelse til revisionsselskab nr. 2.

 

Aktionærerne påstod i den forbindelse, at sagsøgte havde pådraget sig erstatningsansvar, da sagsøgte havde undladt at sikre sig, at den nye revisor - der blev valgt i sagsøgtes sted - var blevet orienteret om årsagen til, at sagsøgte havde fratrådt. Desuden påstod aktionærerne, at sagsøgte skulle have sikret sig, at årsregnskabet for 1978-1988 var blevet forsynet med behørigt revisionsforbehold.

 

Eksamensrelevans:

Landsretten lagde til grund, at sagsøgte - som følge af den begrænsede adgang til informationer om Nordisk Fjer - alene havde foretaget en undersøgelse, der kunne betegnes som indledende og foreløbig. Deraf fulgte ifølge retten, at sagsøgte inden dennes fratræden ikke kunne forventes at have konstateret ulovlige eller kritisable forhold med en tilstrækkelig grad af sikkerhed. Derfor var der ifølge rettens vurdering ikke grundlag for at pålægge sagsøgte et erstatningsansvar for aktionærernes tab i forbindelse med Nordisk Fjers konkurs.

 

Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse og lagde i den forbindelse særlig vægt på, at sagsøgte nok havde fratrådt efter afslutningen af det pågældende regnskabsår, men dog stadigvæk i tide til at der på en ekstraordinær generalforsamling kunne vælges en ny medrevisor til revisionsselskab nr. 2, som desuden rettidigt ville kunne foretage revision af det pågældende årsregnskab.

 

Til eksamen

Dommen er anvendelig, når det kommer til vurderingen af revisorers ansvar. Domstolenes ræsonnement kan særligt anvendes, når det kommer til vurderingen af et eventuelt erstatningsansvar for revisor i forbindelse med revisors fratrædelse, herunder hvad revisor skal foretage sig for ikke efterfølgende at blive mødt med et erstatningskrav. 

Til Eksamen
Ingen tekst på denne dom