search menu
bookmark
person

Pigen med filetkniven – U.1985.486Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag 6. afd. a.s. nr. 458/1983. Refereret af andre i U.1985.486Ø.

Kommenteret af

Rasmus Thingholm Rasmus Thingholm

i 2019

Verificeret af advokat

Rasmus Thingholm Rasmus Thingholm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret.

Dissens: Ingen.

Tema: Erstatning, forskriftsovertrædelser, børn som skadelidt, arbejdsgivers pligt til at sikre sikkerheds- og miljømæssige forhold.

Fakta: 

En 14-årig pige beskadigede sit øje under sit arbejde med at pakke frugtbakker ud hos en købmand. Bakkerne havde tidligere været pakket ind i papir, der kunne åbnes med fingrene, men denne gang var de emballerede i plast. Efter forgæves at have ledt efter en saks, der kunne bryde emballagen, gik hun til sin arbejdsleder. Uden nærmere instruktion blev pigen af arbejdslederen henvist til at benytte en stiv filetkniv, hvorved hun beskadigede sit øje. Retten fandt, at kniven var både uegnet og farlig for pigen, hvorfor arbejdsgiveren blev pålagt det fulde erstatningsansvar.

Eksamensrelevans:

En arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at vedkommendes ansatte arbejder under betryggende sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold, hvilket fremgår af reglerne i bl.a. arbejdsmiljøloven. Eftersom området dog ikke er udtømmende reguleret ved forskrifter, er der ved flere retsafgørelser pålagt en arbejdsgiver erstatningsansvar under henvisning til den omtalte almindelige handlepligt, som retten i det konkrete tilfælde ikke har anset for at være blevet efterlevet på tilstrækkelig vis og med foretagelse af de fornødne skridt til sikring af den pågældende arbejdstager. Handlepligten omfatter bl.a., at arbejdsgiveren skal sørge for, at dennes ansatte arbejder under forsvarlige forhold, der overholder anerkendte normer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, at de ansatte arbejder med redskaber, der ikke er uegnede eller defekte samt at arbejdet udføres under fornøden instruktion og tilsyn.

I dommen U 1985.486 Ø fandt Østre Landsret, at pigen uden nærmere instruktion af arbejdslederen var blevet henvist til at benytte et arbejdsredskab, som var uegnet til den pågældende arbejdsopgave, og som i den 14-årige skolepiges hænder viste sig at være farlig. Herefter fandtes det fulde ansvar for ulykken at påhvile arbejdsgiveren. Af dommen kan det derfor udledes, at arbejdsgiverens ansvar for, at hans ansatte arbejder under forsvarlige forhold, er særligt strengt over for ansatte børn.

Til Eksamen

I dommen U 1985.486 Ø skulle Østre Landsret tage stilling til, om en købmand som arbejdsgiver skulle gøres ansvarlig for den skade, en 14-årig pige havde påført sig selv under sit arbejde, fordi hun uden nærmere instruktion af arbejdslederen var blevet henvist til at benytte en stiv filetkniv til brug for udpakning af varer.

Østre Landsret fandt, at pigen uden nærmere instruktion af arbejdslederen var blevet henvist til at benytte et arbejdsredskab, som var uegnet til den pågældende arbejdsopgave, og som i den 14-årige skolepiges hænder viste sig at være farlig, hvorefter det fulde ansvar for ulykken fandtes at påhvile arbejdsgiveren. Af dommen kan det derfor udledes, at arbejdsgiverens ansvar for, at de ansatte arbejder under forsvarlige forhold, er særligt strengt over for ansatte børn.