search menu
bookmark
person

Pølsestade på Nørrevold – U 1962.554 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag V 217/1961. Refereret af andre i U 1962.554 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Kristina Kristensen Kristina Kristensen

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Høj Christensen Rasmus Høj Christensen

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af: Østre Landsret

 

Dissens: Ingen

 

Tema: Tilbagekaldelse af tilladelse

 

Fakta:

Sagen omhandler en pølseforhandler ("P"), som i 1955 tildeltes stadetilladelse til at drive pølsevogn på Nørre Voldgade. Tilladelsen hertil bevilgedes af magistraten.

I maj 1960 meddelte magistraten P, at P's pølsestade fremover skulle være et delestade, hvorefter delestadet skulle drives af to indehavere selvstændigt. I denne forbindelse blev P's stadetilladelse inddraget. Magistraten henviste til regulativets § 19, stk. 22, hvorefter stadetilladelser kan inddrages, såfremt magistraten skønner inddragelsen nødvendig. Stadet blev delt i juli 1960 på trods af protester fra P, og det var således det halve af P's stade, der blev inddraget. Ministeren begrunder tilbagekaldelsen med, at der forelå sociale hensyn, som gjorde delingen nødvendig, samt at sociale hensyn var afgørende for stadetildelinger efter loven.

Østre Landsret fandt dog, at delingen af staden ikke var et nødvendigt skridt, sådan som loven forudsatte, hvorfor tilbagekaldelsen af tilladelsen ikke havde den fornødne hjemmel i regulativets § 19, stk. 22. I stedet burde magistraten have fulgt den almindelige regel om tilbagekaldelse i regulativets § 25, hvorefter stadetilladelsen gives på vilkår af, at den kan tilbagekaldes med ét års varsel. Den sagsøgte magistratafdeling i København fandtes herefter erstatningspligtig over for P for det tab, som P havde lidt ved stadedelingens gennemførelse.

 

Eksamensrelevans:

Tilbagekaldelse af tilladelse:

Tilbagekaldelse af autorisationer og tilladelser mv. beror på en uskreven retsgrundsætning. Tilbagekaldelse udgør ofte et væsentligt indgreb for borgeren, hvorfor en afgørelse om tilbagekaldelse må bero på en konkret vurdering af de modstående interesser. Der må herunder tages hensyn til borgerens berettigede forventninger over for den pågældende årsag til tilbagekaldelse. Som udgangspunkt må en tilbagekaldelse forudsætte, at der er tale om en stærk tilbagekaldelsesgrund - netop af hensyn til den betydning, som tilbagekaldelsen har for den berørte borger. Særligt må der foreligge tungtvejende årsager, når der er tale om tilbagekaldelse af en tilladelse til erhverv som i nærværende sag, da tilladelsen således udgør grundlaget for borgerens indkomst.

I denne sag er tilbagekaldelse af en stadetilladelse netop betinget af, at ministerens skøn af forholdene gør tilbagekaldelsen nødvendig. Dette understreger det faktum, at der må ligge tungtvejende forhold til grund for tilbagekaldelsen. Østre Landsret fandt ikke, at tilbagekaldelsen var berettiget, eftersom ønsket om at varetage de sociale hensyn ved at give en anden person en indkomst ved stadedelingen ikke udgjorde et nødvendigt skridt efter regulativets § 19, stk. 22.

Til Eksamen

Til eksamen:

Til eksamen kan dommen anvendes i diskussioner om, hvorvidt en tilbagekaldelse af en tilladelse har været berettiget eller ej.