search menu
bookmark
person

Olieleverancens prisklausul – U.1977.641H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 219/1976. Refereret af andre i U.1977.641H.

Oprindeligt kommenteret af

Nikolai Dokkedahl Nikolai Dokkedahl

i 2019

Verificeret af advokat

Rasmus Thingholm Rasmus Thingholm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret.

Dissens: Ingen.

Tema: Aftaleret, aftalesupplering, aftaleudfyldning.

Fakta

En oliesælger solgte til køber 5.000 tons olie til en pris baseret på et prisindeks. Indekset blev imidlertid ikke fulgt pga. krig i Mellemøsten i den pågældende periode. Dette medførte, at prisen var alt for lav i forhold til markedsprisen. Sælgeren gjorde derefter gældende, at aftalen var bortfaldet. Køber foretog på den baggrund dækningskøb. Både Sø- og Handelsretten og Højesteret tilsidesatte ikke aftalens gyldighed på trods af usikkerheden om prisvilkåret, da parterne burde have udfyldt aftalen, og sælger fandtes herefter erstatningsansvarlig for købers tab ved sit dækningskøb.

Eksamensrelevans

Afgørelsen illustrerer en situation, hvor parterne kunne og dermed burde have foretaget aftaleudfyldning/aftalesupplering, men ikke gjorde det. Ved at sælgeren herefter tilsidesatte sin leveringspligt, skete der således misligholdelse af den indgåede aftale.

Det er indledningsvist vigtigt at notere sig, at en aftale vil kunne opretholdes, selvom der kan siges at være huller i aftalen, såfremt det med rimeligt hensyn til begge parter kan fastsættes, hvad der må gælde.

Domstolene viser med afgørelsen, at leveringsnægtelse ikke vil være berettiget i en situation som denne, hvor der ud fra aftalens indikationer vil kunne findes en pris. I behandlingen for Landsretten udtaler denne, at der ikke kan gives medhold i, at prisfastsættelsen og betalingsvilkårene dannede en så afgørende forudsætning for handlen, at leveringspligten bortfaldt. I denne sag bør det dog holdes for øje, at der er tale om en særlig branche, og de særlige forhold omkring prissvingningerne i forbindelse med krigen i Mellemøsten har formentlig spillet ind. Det bør dog i en opgavesituation altid overvejes, om det ud fra det forefindende materiale var muligt at opretholde aftalen ved hjælp af udfyldning af dens manglende dele, og om en efterfølgende tilsidesættelse af andre pligter derfor medfører misligholdelse.

Når der foretages aftalesupplering, sker dette med udgangspunkt i retsregler, og formålet med mange af de forskellige regelkomplekser er netop at udfylde ufuldstændige kontrakter. Der må i denne udfyldning fokuseres på at nå frem til den løsning, der under hensyntagen til de konkrete omstændigheder er mest hensigtsmæssig og rimelig.

Kunne parterne med baggrund i sådanne betragtninger have udfyldt aftalen, vil det dermed udgøre misligholdelse af aftalen efterfølgende at tilsidesætte andre pligter som eksempelvis leveringspligten.

Da den manglende levering dermed udgjorde misligholdelse af den gyldige aftale, fandtes sælgeren erstatningsansvarlig for den positive opfyldelsesinteresse og måtte således stille køber, som hvis aftalen var blevet opfyldt efter dens indhold.

Til Eksamen

Afgørelsen vil i en eksamenssituation være en god reference i en argumentation for, at en aftale burde være opretholdt ved at foretage aftalesupplering. Domstolene viser samtidig med afgørelsen, at et ellers materielt væsentligt vilkår som pris også kan være genstand for aftalesupplering, og afgørelsen kan således yderligere tjene til støtte for en betragtning herom.

En undladende af sådan udfyldning kan, hvor andre pligter efterfølgende tilsidesættes, medføre misligholdelse, og til støtte herfor er afgørelsen ligeså anvendelig