search menu
bookmark
person

Nordsjælland-dommen – U 2015.2219H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 149/2013. Refereret af andre i U 2015.2219H.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret
Dissens: Ingen
Tema: Ledelsesansvar ved transaktioner mellem nærtstående selskaber

Fakta:
AKP Holding A/S solgte i oktober 2008 sine aktier i FC Nordsjælland Holding A/S, hvis væsentligste aktiv var fodboldklubben FC Nordsjælland A/S, for 500.000 kr. til det nystiftede selskab KAP Holding ApS. Både køber- og sælgerselskabet var ejet af Allan Kim Pedersen, der også var bestyrelsesformand i begge selskaber. AKP Holding A/S blev erklæret konkurs ca. 4 måneder efter salget af FC Nordsjælland Holding A/S. Højesteret fastslog, at salget af FC Nordsjælland Holding A/S kunne omstødes, da salget var sket til underpris. Højesteret fastsatte skønsmæssigt gaveelementet ved salget til 10 mio. kr.  Omstødelse måtte ske ved, at konkursboet fik erstattet sit tab ved overdragelsen, som kunne fastsættes til 10 mio. kr., svarende til gaveelementet ved overdragelsen. Højesteret fastslog endvidere, at Allan Kim Pedersen, Bente Pedersen og advokat Michael Vinther som medlemmer af bestyrelsen i AKP Holding A/S havde handlet ansvarspådragende, og at de derfor sammen med KAP Holding ApS var erstatningsansvarlige for konkursboets tab på 10 mio. kr.

Eksamensrelevans:
Dommen omhandler de krav, som stilles til bestyrelsesmedlemmer ved transaktioner mellem nærtstående selskaber.

I dommen fastslår Højesteret, at der stilles særlige krav til bestyrelsesmedlemmernes dispositioner ved transaktioner mellem nærtstående selskaber. Sådanne dispositioner skal ske på markedsmæssige vilkår (armslængdevilkår), således at der ikke sker en tilsidesættelse af det sælgende selskabs kreditorers interesse, så disses mulighed for at få dækket deres krav formindskes, såfremt selskabet sælger ud af dets aktiver til underpris. Det er en forudsætning for, at et erstatningsansvar kan komme på tale, at kreditorerne ikke har kunne få dækket deres krav i sin helhed på grund af bestyrelsens dispositioner.

Dommen illustrerer endvidere, at et selskabs bestyrelsesmedlemmer har en pligt til at sikre sig, at beslutningsgrundlaget, herunder særligt værdiansættelsen, for en transaktion mellem nærtstående selskaber, hviler på pålidelige oplysninger. Det var i dommen ikke tilstrækkeligt, at bestyrelsesmedlemmerne baserede deres beslutning om at godkende transaktionen på en af selskabets revisor udarbejdet værdiansættelse, der hovedsagligt var baseret på oplysninger fra sælgerselskabets ejer, der ikke blev verificeret. 

Til Eksamen

Der stilles særlige krav til vilkårene for transaktioner mellem nærtstående selskaber. Sådanne transaktioner skal ske på markedsmæssige vilkår, så der ikke sker en tilsidesættelse af det sælgende selskabs kreditorer ved, at disses mulighed for at få dækket deres krav formindskes, idet der føres værdier ud af selskabet ved, at selskabet sælger ud af dets aktiver til underpris. Sådanne dispositioner kan resultere i et erstatningsansvar for selskabets ledelsesmedlemmer, jf. U2015.2219H, hvor Højesteret fandt, at de tidligere bestyrelsesmedlemmerne i AKP Holding A/S var erstatningsansvarlige for det tab, som AKP Holding A/S’ konkursbo havde lidt ved, at AKP Holding A/S havde overdraget sine aktier i FC Nordsjælland Holding A/S til det nystiftede selskab KAP Holding ApS til underpris. Højesteret fastsatte herefter erstatningsudmålingen for bestyrelsesmedlemmerne til 10 mio. kr. svarende til det gaveelement, som aktieoverdragelsen indeholdte.