search menu
bookmark
person

Nettomettoden ved omstødelse af betalinger i engagement med vekslende kredit og sikkerhedsstillelse – U 2005.181 H

bookmark_border attachment

Højestrets dom i sag 153/2003. Refereret af andre i U 2005.181 H.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Linde Kirketerp Julie Linde Kirketerp

i 2018

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2018

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med 5 dommere.

Dissens: 3-2

Tema: Omstødelse, pant for gammel gæld, løbende mellemværender, kassekredit, nettometoden

Til Eksamen

Til eksamen: Afgørelsen er relevant at henvise til som belæg for, at det ifølge Højesteret er nettometoden, der finder anvendelse, når det skal vurderes, om der kan ske omstødelse af pant for gammel gæld efter konkurslovens § 70 i relation til løbende mellemværender som f. eks en kassekredit.

Mere specifikt er den relevant, når der er tale om en situation, hvor både gældens og sikkerhedens omfang varierer. Dette sker især ved fordringspant efter tinglysningslovens §47 d eller efter gældsbrevslovens § 31.

Udfordringen, når der er tale om varierende sikkerhed for løbende mellemværender, er, at gælden ikke stiftes på ét bestemt tidspunkt, idet størrelsen på gælden varieres over tid samt, at sikkerhedens sikringsakt oftest ikke foretages på ét bestemt tidspunkt. Højesteret har derfor besluttet, at nettometoden er afgørende for vurderingen af, om en varierende sikkerhedsstillelse for et løbende mellemværende må anses for at være stiftet for gammel gæld eller ej.

Nettometoden indebærer i disse tilfælde, at der skal foretages en vurdering af, om der er sket en nettoforøgelse af pantet, der ikke modsvares af en nettoforøgelse af gælden. Hvis dette er tilfældet, er der stiftet pant for gammel gæld, som kan omstødes efter § 70.

Det er de 3 måneder op til fristdagen, som er relevante at se på. Er der i denne periode foretaget sikringsakt for pant, skal dette pant indgå i den samlede opgørelse af, hvorvidt der er sket en nettoforøgelse af pantet. Hvis der eksempelvis er tale om pant i fordringer efter gældsbrevslovens § 31, som det er tilfældet i denne dom, så skal alle de pantsatte fordringer, hvortil denunciationen er kommet frem inden for de 3 måneder op til fristdagen medregnes.