search menu
bookmark
person

Nettometoden – U.1984.981H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 387/1983. Refereret af andre i U.1984.981H.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Schebye Brandt-Jensen Michael Schebye Brandt-Jensen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Højesteret
Dissens: Ingen
Tema: Universalforfølgning - omstødelse af sikkerhedsstillelse

Fakta

Et selskab havde i en periode med anstrengt likviditet haft en kassekredit hos selskabets bank. Efter aftale med selskabet fik banken pant i fakturaindbetalingerne på en særskilt sikringskonto til sikkerhed for overtrækket på kassekreditten. Pantets værdi blev dermed forøget med de cirka 184.000 kr., der stod på sikringskontoen. Da banken iagttog sikringsakten for pantet den 10. marts 1981, var kassekredittens saldo negativ med 649.000 kr. I tiden herefter faldt overtrækket til -375.000 kr. for dog at stige til -646.000 kr. på fristdagen (den 8. maj 1981) for selskabets senere konkurs.

Kurator påstod herefter pantet i sikringskontoen omstødt i medfør af konkurslovens § 70. Kurator begrundede påstanden i, at banken havde fået en berigelse uden, at selskabet havde modtaget en modsvarende ydelse i form af en øget kredit. Selskabets gæld var således blevet 3.000 kr. mindre på trods af, at banken havde fået 184.000 kr. i yderligere sikkerhed.

Højesteret udtalte, at det afgørende i forhold til omstødelsesspørgsmålet var forholdet mellem gældens størrelse ved sikkerhedsstillelsen og på fristdagen, og at udsving i den mellemliggende periode var uden betydning. Da gælden var blevet reduceret med 3.000 kr. i perioden siden sikringsaktens foretagelse, omstødte Højesteret sikkerheden i sikringskontoen på cirka 184.000 kr.

Eksamensrelevans

Afgørelsen omhandler omstødelse af sikkerhed for løbende kreditmellemværender, eksempelvis kassekreditter.

I medfør af konkurslovens § 70 kan en sikkerhedsstillelse omstødes, hvis sikkerheden er tilsagt for allerede eksisterende gæld. Denne regel frembyder dog et problem ved løbende kreditter, hvor gælden løbende kan svinge op og ned; hvordan skal man vurdere om sikkerhedsstillelsen har givet skyldner yderligere kreditmulighed eller om sikkerheden er stillet for gammel gæld?

I medfør af Højesterets afgørelse skal man benytte den såkaldte nettometode. Dette indebærer, at det afgørende er forskellen mellem kredittens størrelse og pantets værdi på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen og størrelsen på fristdagen. I det omfang gælden på fristdagen er større end gælden ved sikkerhedsstillelsen kan sikkerheden ikke omstødes i det omfang sikkerhedsstillelsen ikke overstiger gældsforøgelsen. Hvis gælden er blevet mindre (eller er uforandret), kan hele sikkerheden omstødes, idet sikkerheden anses for stillet for gammel gæld, jf. konkurslovens § 70.

Man skal således kun benytte gældens og pantets størrelse på fristdagen og størrelsen på tidspunktet for sikringsaktens foretagelse. Udsving i den mellemliggende periode er i henhold til dommen uden betydning.

Følgende scenarier kan illustrere nettometoden:

Scenarie 1:

  • Gæld på tidspunktet for sikringsakten: 649.000 kr., og gæld på fristdagen: 646.000 kr. I alt er gælden faldet 3.000 kr.
  • Sikkerhedens forøgelse i perioden frem til fristdagen: 184.000 kr.

Da skyldnerens gæld er blevet mindre, kan hele den nye sikkerhed omstødes.

Scenarie 2:

  • Gæld på tidspunktet for sikringsakten: 150.000 kr., og gæld på fristdagen: 175.000 kr. I alt er gælden steget 25.000 kr.
  • Sikkerhedens forøgelse i perioden frem til fristdagen: 100.000 kr.

Skyldnerens gæld er blevet 25.000 kr. større, og kreditor har fået en øget sikkerhed på 100.000 kr. Differencen på 75.000 kr. kan omstødes.

Til Eksamen

Afgørelsen er relevant i forhold til omstødelse af løbende kreditmellemværender, idet den fastslår at nettometoden skal benyttes. Denne metode indebærer, at en sikkerhedsstillelse er uomstødelig i det omfang, at gældens forøgelse overstiger den forøgede sikkerhed i perioden fra sikringsaktens foretagelse og frem til fristdagen. Er gælden ikke blevet tilsvarende forøget, kan sikkerheden omstødes som sikkerhed for gammel gæld, forudsat de øvrige betingelser for omstødelse er opfyldt, jf. konkurslovens § 70.