search menu
bookmark
person

Moler-sagen – U 1972.603 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 235/1971. Refereret af andre i U 1972.603 H.

Oprindeligt kommenteret af

Emma Marie Søgaard Emma Marie Søgaard

i 2018

Verificeret af advokat

Mathias Kjærsgaard Mathias Kjærsgaard

i 2018

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret med elleve dommere

Dissens: Ingen for så vidt angår resultatet. Dog dissens angående en del af begrundelsen.

Tema: Ekspropriation, grundlovens § 73

Fakta:

Et molerværk var tiltalt for at have overtrådt naturfredningslovens § 46, stk. 1, nr. 1, ved at have gravet moler tæt ved kysten og herved ændret terrænet i strid med bestemmelsen. Det tiltalte selskab påberåbte sig principalt, at der ikke var sket ændringer i terrænet, samt at § 46 ikke skulle anvendes på en fortsættelse af igangværende virksomhed. Subsidiært gjorde selskabet gældende, at såfremt § 46 skulle finde anvendelse, ville bestemmelsen udgøre et indgreb af ekspropriativ karakter efter grundlovens § 73.

 

Højesterets elleve dommere fandt alle, at der var sket en overtrædelse af naturfredningslovens § 46, stk. 1, nr. 1 - også selvom der var foretaget gravninger før lovens ikrafttrædelse.
 

Hvad angår selve indgrebet fandt Højesteret ikke, at § 46 havde ekspropriationsmæssig karakter. Dette blev begrundet med, at bestemmelsen var gældende for alle kystejere. Derudover udtalte retten, at selv hvis indgrebet måtte have været ekspropriativt, ville selskabet stadig være forpligtet til at rette sig efter loven.

 

Otte af dommerne lagde ved vurderingen af, om indgrebet havde karakter af ekspropriation, vægt på, at der ved loven var en mulighed for dispensation fra forbudsreglen (- selv i et tilfælde, hvor indgrebet i forvejen var forholdsvis begrænset). Dispensationen bestod i, at det var muligt at mildne særligt hårde virkninger for enkelte grundejere, og der var i dette tilfælde gjort brug af denne mulighed.

 

Eksamensrelevans:  

Dommen viser, at det generelt taler imod, at et indgreb udgør ekspropriation efter grundlovens § 73, hvis indgrebet gælder for alle af en vis gruppe eller kategori (i denne dom kystejere), jf. hertil også Dansk Statsret, 2. udgave 2016, s. 319.

 

Derudover viser dommen, at det har betydning for, om der foreligger ekspropriation, hvis der ved forbuddet er en mulighed for dispensation.

Til Eksamen

Et molerværk var tiltalt for at have foretaget gravninger i strid med naturfredningsloven. Spørgsmålet var, om bestemmelsen i naturfredningsloven udgjorde et ekspropriativt indgreb. Højesteret fandt, at der ikke var tale om ekspropriation, bl.a. fordi indgrebet ramte alle kystejere.