search menu
bookmark
person

Manglende medlemskab af HK – U 1958.868 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 315/1957. Refereret af andre i U 1958.868 H.

Kommenteret af

Sara Mia Petrovic Sara Mia Petrovic

i 2017

Verificeret af advokat

Sarah Ann Mønsted Sarah Ann Mønsted

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af: Højesteret

 

Dissens: Ingen

 

Tema: Anvendelse af kriterier ved skønsafvejning


Fakta:
Sagen udsprang af, at en kontorassistent, der var blevet ansat på kommunehospitalet i Aarhus Kommune, ikke var medlem af HK.

Den lokale HK-afdeling på hospitalet rettede henvendelse til Aarhus Kommune og krævede kontorassistentens afskedigelse, idet hendes manglende medlemskab gav anledning til uro blandt de øvrige medarbejdere på hospitalet, der ville nedlægge arbejdet.

I landsretten anførte Aarhus Kommune, at den var berettiget til af hvilken som helst grund at opsige medarbejderen under iagttagelse af funktionærlovens regler. Landsretten gav imidlertid ikke kommunen medhold i dette synspunkt. Landsretten anførte, at ansættelse og afskedigelse af funktionærer til udførelse af hospitalets arbejde må anses som led i kommunens offentligretlige funktioner, hvorfor kommunen har pligt til at lade sine dispositioner bestemme af saglige hensyn - og ikke alene på baggrund af funktionærlovens regler. Herefter fandt landsretten, at der ikke var fremført saglige grunde for forskelsbehandlingen af medlemmer og ikke-medlemmer af HK, hvorfor afskedigelsen stred mod den almindelige pligt, der påhviler kommunen om ligebehandling af borgere.

I Højesteret gentog Aarhus Kommune imidlertid ikke argumentet om, at det stod dem frit for, af hvilke grunde de ville afskedige en kontorassistent under iagttagelse af funktionærloven. I stedet anførte Aarhus Kommune, at afskedigelsen skyldtes ulovligt pres fra HK, som kommunen først gav efter for på et tidspunkt, hvor et fornuftigt skøn med hensyn til uroens karakter berettigede afskedigelsen. Højesteret fandt imidlertid, at afskedigelsen måtte anses for værende ulovlig.
 

Eksamensrelevans:
Anvendelse af kriterier ved skønsafvejning:

Et vigtigt element i forvaltningsretten er domstolenes kontrol med de offentlige myndigheders konkrete retsanvendelse. Domstolene tager i deres prøvelse intensivt stilling til, hvorvidt de offentlige myndigheder har inddraget ulovlige kriterier i deres skøn. Domstolene er derimod tilbageholdende i forhold til at foretage en prøvelse af de offentlige myndigheders afvejning af lovlige kriterier over for hinanden.

Særligt landsrettens udtalelser i dommen viser, at manglende indmeldelse i en fagforening ikke udgør et lovligt kriterium, som den offentlige myndighed kan lægge vægt på ved afskedigelse af en medarbejder. I forlængelse heraf viser dommen også, at offentlige myndigheder som arbejdsgiver ikke må favorisere medlemmer af faglige organisationer.

Til Eksamen

Til eksamen:
Til eksamen kan dommen bruges til at illustrere, at domstolene foretager en intensiv prøvelse af, hvorvidt de offentlige myndigheder anvender lovlige kriterier, når de udøver et skøn.

Derudover kan dommen bruges til at underbygge argumentet om, at offentlige myndigheder ikke må lægge vægt på, om medarbejdere er medlem af en fagforening, når myndighederne varetager rollen som offentlig arbejdsgiver.

Det skal dog bemærkes, at dommen er afsagt inden vedtagelsen af foreningsfrihedsloven. Det følger af § 1 i foreningsfrihedsloven, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på medarbejderens medlemskab i en faglig organisation. Derudover fastslog Højesteret også i U.1986.898/3 H, at det var usagligt at afskedige uorganiserede buschauffører, da afskedigelserne ansås for at stride imod arbejdstagernes beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold.