search menu
bookmark
person

Mangelfuldt flygel solgt som "beset og prøvet" – U 1944.1217 S

bookmark_border attachment

Sø- og Handelsrettens dom i sag 134/1944. Refereret af andre i U 1944.1217 S.

Oprindeligt kommenteret af

Peter Emil Colding Peter Emil Colding

i 2018

Verificeret af advokat

Benjamin Bunnage Benjamin Bunnage

i 2018

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Sø- og Handelsretten

Dissens: Ingen

Tema: Køberet, skjulte mangler, caveat emptor, ansvarsfraskrivelsesklausuler.

Fakta:

I juli 1943 købte Fru Svanemose (køber) et flygel fra Hr. Poul Brandi, der drev forretningen "Brandt's opbevaringsmagasiner" (sælger). Flyglet blev solgt for kr. 1500 og sælger betalte købesummen kontant et par dage efter. Af købsaftalen fremgik det, at flyglet var købt som "beset og prøvet". Flyglet blev leveret hjem til køber i oktober og blev stemt af en af sælgers klaverstemmere.

Det viste sig i december, at flyglet ikke kunne holde stemningen, hvorfor køber henvendte sig til et andet firma for at få det undersøgt. Det blev af dette selskabs udsendte fagmand bemærket, at flyglets stemmestok var løs, hvilket var grunden til, at det ikke kunne holde på stemningen. Fagmanden afgav en erklæring om, at som følge af dette var flyglet "aldeles ubrugeligt som musikinstrument for en privatperson". Reparation af flyglet ville koste kr. 1000.

Køber lagde herefter sag an med principal påstand om at ophæve købet, eftersom der forelå en væsentlig mangel, jf. købeloven § 42, stk. 1. Sælger gjorde først og fremmest gældende, at han havde været i god tro omkring flyglets egenskaber. Derudover påberåbte han sig købsaftalen, hvorefter flyglet var solgt som "beset og prøvet". Slutteligt gjorde han gældende, at han inden købet havde opfordret køber til at få flyglet undersøgt af en fagmand, hvilket køber havde undladt.

Efter vidneafklaringerne fandt retten det ikke godtgjort, at der skulle være givet en opfordring til køber om undersøgelse af flyglet inden købet. Retten fandt herefter, at der forelå en skjult mangel ved flyglet, der ikke kunne være konstateret af en ufaglært. Manglen fandtes endvidere at være væsentlig, hvorfor køber fik medhold i sin principale påstand og kunne hæve købet.

 

Eksamensrelevans:

Dommen giver køber medhold i at kunne hæve købet efter købeloven, jf. § 42, 1. stk. Bestemmelsen medfører, at såfremt en salgsgenstand er behæftet med en væsentlig mangel kan køberen hæve købet.

I dommen påberåber sagsøgte sig også en ansvarsfraskrivelsesklausul, da der på den underskrevne slutseddel stod, at flyglet blev solgt som "som beset og prøvet". I princippet er disse standardklausuler gyldige uden for forbrugerkøb, jf. KBL § 77. Ved alvorlige og graverende mangler er disse klausuler dog typisk afsvækket, hvilket også fandtes at være tilfældet i den pågældende sag.

Dommen illustrerer retsvirkningen ved alvorlige skjulte mangler. Der gælder den almindelige obligationsretlige grundsætning, at alvorlige skjulte mangler ved salgsgenstande, som sælger ikke har eller burde have opdaget, kan udgøre en mangel, hvis genstandens værdi er væsentligt forringet på grund af fejlen, eller er uegnet til normal brug.

Derudover påberåber sælger sig i dommen caveat emptor-reglen efter købelovens § 47. Det følger herefter, at såfremt en køber uden skellig grund har undladt at efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge en salgsgenstand, kan han ikke påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af ham. Reglen fandt dog ikke anvendelse i den pågældende sag, da retten efter vidneafhøring ikke fandt det bevist, at sælger havde afgivet en sådan opfordring.

Til Eksamen

Til eksamen:

Dommen trykt i U 1944.1217S omhandlede en købers ret til at hæve købet af et flygel, som følge af en alvorlig skjult mangel. Det var ikke af betydning, at sælger havde været i god tro, da den skjulte mangel var af en sådan karakter, at flyglet var ubrugeligt.

Fru Svanemose købte i 1943 et flygel fra Hr. Poul Brandi til kr. 1500. Af den underskrevne købsaftale fremgik det, at flyglet blev solgt "som beset". Fru Svanemose fik i december flyglet beset, eftersom det ikke kunne holde stemningen. Det viste sig efter undersøgelsen, at flyglets stemmestok var løs, hvilket medførte, at det var "aldeles ubrugeligt som musikinstrument for en privatperson".

Køber nedlagde herefter påstand om at hæve købet. Sælger anførte først og fremmest, at han havde været i god tro omkring flyglets egenskaber (skjult mangel). Derudover påberåbte han sig købsaftalen, hvorefter flyglet var solgt som "beset og prøvet". Slutteligt gjorde han gældende, at han inden købet havde opfordret køber til at få flyglet undersøgt af en fagmand, hvilket køber havde undladt.

Retten tillagde ikke ansvarsfraskrivelsesklausulen retsvirkning, ligesom sælgers angivelige opfordring til køber om at lade genstanden undersøge heller ikke blev lagt til grund mod købers protest. Dernæst fandt retten, at der var tale om en skjult mangel af væsentlig karakter, hvorfor Fru Svanemose kunne hæve købet.

Dommen illustrerer retsvirkningen af en almindelig obligationsretlig grundsætning vedrørende skjulte mangler. Det gælder, at alvorlige skjulte mangler ved salgsgenstande, som sælger ikke har eller burde have opdaget, kan udgøre en mangel, hvis genstandens værdi er væsentligt forringet på grund af fejlen, eller genstanden er uegnet til normal brug.

Derudover påberåbes købers undersøgelsespligt (caveat emptor-reglen) også. Reglen bevirker, at såfremt en køber uden skellig grund har undladt at efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge en salgsgenstand, kan han ikke påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af ham, jf. købeloven § 47. Reglen fandt dog ikke anvendelse i den pågældende sag, da retten efter vidneafhøring ikke fandt det bevist, at der af sælger skulle være afgivet en sådan opfordring.

Dommen illustrerer også, hvordan ansvarsfraskrivelsesklausuler typisk fratages betydning ved alvorlige mangler. Selvom flygelet blev solgt som "beset og prøvet", og selvom sælger havde været i god tro omkring manglen, så fandt retten ikke desto mindre, at eftersom manglen var væsentlig, så kunne købet hæves.