search menu
bookmark
person

Krigen og de restriktive konsignationsbetingelser – U.2000.1865V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom 6. afd. B-1524-99. Refereret af andre i U.2000.1865V.

Oprindeligt kommenteret af

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Konsignation.

Fakta:

Et jugoslavisk firma havde leveret nogle værktøjsmaskiner i konsignation til et dansk selskab mens der var krig i Jugoslavien. Efterfølgende gik det danske firma konkurs.

Dommen vedrører en aftale om konsignation, idet tvisten omhandler hvorvidt der er indgået en konsignationsaftale med det danske selskab som konsignatar samt hvorvidt betingelserne i relation hertil eventuelt er opretholdt.

Eksamensrelevans:

Ved konsignation forstås et køb, hvor der aftales ejendomsforbehold med tilladelse til videresalg eller forbrug. Udover de almindelige betingelser for ejendomsforbehold skal de solgte vare kunne holdes afskilt fra andre varer, der skal ske afregning til konsignanten i takt med videresalget og der skal føres kontrol samt et konsignationsregnskab.

Betingelserne for at opretholde en konsignationsaftale

Det jugoslaviske firma har – efter egen opfattelse – ført den kontrol der var mulig under et rejseforbud, som var gældende i perioden efter kontraktindgåelsen. Firmaet forsøgte at forhøre sig hos køberens direktør. Heroverfor har konkursboet bl.a. gjort gældende at det ikke er nok samt at maskinerne alene er forsynet med et nummer der angiver maskintypen og ikke maskinindividet.

Vestre Landsret tiltræder i lighed med skifteretten, at der er indgået en konsignationsaftale, men finder ej heller at betingelserne for opretholdelse heraf er opfyldt, idet konsignataren ikke er mødt med krav om regnskab og idet der ikke er ført kontrol med beholdninger og afregninger. Landsretten fandt ikke, at varernes karakter samt den omstændighed at der var krig i Jugoslavien kunne ændre herved.

For yderligere om konsignationsaftaler se eksempelvis Sikkerhed i løsøre 8. udg. af Anders Ørgaard s. 153-155.

Til Eksamen

Dommen kan anvendes til støtte for en nærmere diskussion af om en konsignationsaftale er indgået og opretholdt. Dommen illustrerer retspraksis’ restriktive tilgang til disse betingelser, herunder i relation til konsignationsregnskab, kontrol samt afregninger, der kræves opretholdt uanset særlige omstændigheder.