search menu
bookmark
person

Kontrolundersøgelsen – U.2003.1328H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 156/2002. Refereret af andre i U.2003.1328H.

Oprindeligt kommenteret af

Tobias Holm Yde Tobias Holm Yde

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Forholdet mellem folkeret og national ret

Faktum:

EU-kommissionen og konkurrencestyrelsen traf med hjemmel i forordning 17/62 og konkurrencelovens § 25 beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse hos en dansk virksomhed. Undersøgelsen var begrundet i en mistanke om ulovlig karteldannelse.

Virksomheden gjorde både i landsretten og Højesteret gældende, at kontrolundersøgelsen indebar en krænkelse af artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret afviste dette anbringende og stadfæstede derved landsrettens kendelse. 

Eksamensrelevans:

Forholdet mellem folkeret og national ret

Der blev med lov nr. 285 af 29. april 1992 foretaget en inkorporering af direkte anvendelige artikler fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret. Den danske oversættelse af konventionen er ikke autentisk. Autentisk betyder i denne sammenhæng, at den danske oversættelse ikke er en juridisk bindende lovtekst.

Den studerende skal yderligere være opmærksom på, at Menneskerettighedsdomstolens praksis ikke er direkte anvendelig i dansk ret, da lovforslaget om inkorporeringen ikke er vedtaget efter den grundlovsikrede procedure for suverænitetsafgivelse. Dette betyder dog ikke at de danske domstole er afskåret fra, at tage Menneskerettighedsdomstolens domme i betragtning, ved afgørelsen af danske retssager. 

Det centrale ved foreliggende kendelse er netop spørgsmålet om, hvorvidt de danske domstole tager Menneskerettighedsdomstolens praksis i betragtning. Højesteret udtalte bl.a. i kendelsen; at det "... ikke var muligt at kritisere den appellerede dom som følge af udviklingen i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis." Citerede passus viser ganske tydeligt, at Højesteret og de danske domstole generelt, tager Menneskerettighedsdomstolens retspraksis i betragtning, og viser desuden, at denne praksis rent faktisk havde en betydning for kendelsens udfald.   

Til Eksamen

Til eksamen:

Følgende tekststykke er tiltænkt som et eksempel på en kort og præcis reference til afgørelsen U 2003.1328 H:

"At Menneskerettighedsdomstolens praksis ikke er direkte anvendelig i dansk ret, betyder ikke, at de danske domstole ikke kan tage denne praksis med i betragtning. Der findes en række domme og kendelser, der viser, at de danske domstole rent faktisk tager Menneskerettighedsdomstolens praksis i betragtning. Kendelsen U 2003.1328 H er ved følgende passus fra Højesterets begrundelse et eksempel på dette; >> at det i relation til spørgsmålet om selvinkriminering ikke var muligt at kritisere den appellerede dom som følge af udviklingen i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. (Min understregning). <<"