search menu
bookmark
person

Kontantaftalen – U.1975.676Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag VII 174/1974. Refereret af andre i U.1975.676Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Mandøe Jensen Rasmus Mandøe Jensen

i 2017

Resumé

Dommen er afsagt i Østre Landsret

Dissens:  Ingen

Fakta: I den pågældende dom havde en sælger solgt to Marinemotor-anlæg til en køber mod et krav om kontant betaling ved levering af varerne. Køberen overholdte ikke de aftalte betalingsvilkår. 5 dage efter levering af motor-anlæggene blev første rykker sendt til køberen med anmodning om at betale. Yderligere 8 dage efter blev endnu en rykker afsendt til køberen med anmodning om omgående betaling. Da det kontante beløb herefter ikke var blevet overført, blev motor-anlæggene på sælgerens foranledning afhentet hos køberen. Landsretten fandt ikke, at kontantkøbet i denne situation var overgået til at være et kreditkøb, selvom der i alt gik 19 dage fra levering af motorerne, til de blev bragt ud af køberens besiddelse. Kontantforbeholdet blev således opretholdt.

Eksamensrelevans: Dommen har relevans i forhold til spørgsmålet om, hvor langt et kontantforbehold kan strækkes. I dette tilfælde fandtes kontantforbeholdet således, at kunne strækkes i 19 dage. Man bør dog være opmærksom på, at blot fordi der blev tolereret et tidsrum på 19 dage her, kan dette ikke nødvendigvis lægges til grund som generel målestok i andre konkrete situationer. Hertil bemærkes, at kravene overfor sælgeren givetvis slækkes en smule, hvis der er tale om meget værdifulde varer (som fx to motor-anlæg).

På samme måde kan dommen være illustrerende til belysning af, hvornår sælgeren ved passivitet har givet tilsagn om henstand, og hvornår dette ikke er tilfældet. Det relevante er således, at et kontantforbehold kan ændre karakter til et kreditkøb, såfremt sælgeren ikke følger et betalingspåkrav op med skridt, der sikrer tilbagetagelsen af varen.

Det bør samtidig holdes for øje, at sælgeren flere gange rykker køberen for betaling, hvilket givetvis indgår som et positivt moment for, at kontantforbeholdet opretholdes.

Til Eksamen

I en eksamenssituation vil dommen kunne bruges til at belyse spørgsmålet om, hvor langt et kontantforbehold kan strækkes. Selvom sælgeren i dette konkrete tilfælde kunne lade 19 dage gå mellem levering og tilbagetagelse af motor-anlæggene, bør man forholde sig til, at dette ikke i enhver situation vil kunne tolereres. Der lægges således vægt på, hvilken salgsgenstand der er tale om, ligesom sælgerens passivitet og henvendelser til køberen tillægges betydning i den samlede vurdering.