search menu
bookmark
person

Kommanditselskabets identitetsskifte – U.2001.1553V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag V.L. B-2756-00. Refereret af andre i U.2001.1553V.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af: Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Ophør af kommanditselskaber

Fakta: Kommanditselskabet A var tinglyst som ejer af en række ejendomme. A’ komplementar var anpartsselskabet B. Efter at B var blevet ejer af alle kommanditanparterne i A, slettede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) A fra styrelsens register. B anmodede herefter om en ændring af ejerbetegnelsen i adkomstrubrikken vedrørende de ejendomme, hvor A var tinglyst ejer. Anmodningen blev afvist, da der ikke forelå et overdragelsesdokument udstedt af A. Landsretten fandt, at det efter selskabsretlige regler antages, at en kommanditselskab kan skifte identitet til et anpartsselskab, uden at der sker en overdragelse af kommanditselskabets aktiver til anpartsselskabet. Der kunne derfor ikke tinglysningsmæssigt stilles krav om et overdragelsesdokument for at foretage den pågældende tinglysningsmæssige ændring. 

Eksamensrelevans: Kendelsen omhandler, hvornår kommanditselskaber formelt er opløst.

Eksistensen af et kommanditselskab forudsætter en tilstedeværelse af minimum én komplementar og én kommanditist, der både kan være fysiske og juridiske personer, jf. erhvervsvirksomhedsloven § 2, stk. 2. Såfremt begge typer af selskabsdeltagere ikke er forskellige fysiske eller juridiske personer, kan der således ikke siges at foreligge et kommanditselskab. Kendelsen understreger netop dette, idet landsretten tilkendegav, at et kommanditselskab, hvori komplementaren ejer samtlige kommanditanparter, ikke må anses at eksistere, men vil i stedet være identisk med komplementaren selv.

Landsretten påpeger endvidere, at ovenstående betyder, at det daværende kommanditselskabs aktiver må antages at tilhøre den forhenværende komplementar, da denne ved kommanditselskabets ophør var eneste selskabsdeltager.

Se desuden U2014.1623Ø, hvor det blev slået fast, at når et interessentskab opløses ved konfusion, overgår interessentskabets aktier og forpligtelser til den sidste interessent ved universalsuccession. 

Til Eksamen

Eksistensen af et kommanditselskab forudsætter en tilstedeværelse af minimum én komplementar og én kommanditist, der både kan være fysiske og juridiske personer, jf. erhvervsvirksomhedsloven § 2, stk. 2. Såfremt selskabsdeltagerne reduceres til én opløses selskabet ved konfusion, hvilket indebærer, at den tilbageværende selskabsdeltager indtræder i det opløste selskabs rettigheder og forpligtelser samt besiddelsen af dets aktiver og passiver, jf. U2001.1553V, hvor landsretten fandt, at et kommanditselskab, hvori komplementaren ejede samtlige kommanditanparter, ikke måtte anses at eksistere, men i stedet var identisk med komplementaren selv.