search menu
bookmark
person

Knivbæreren på havnen – U.2010.789H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 256/2009. Refereret af andre i U.2010.789H.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Brøndt Glarkrog Julie Brøndt Glarkrog

i 2019

Verificeret af advokat

Julie Brøndt Glarkrog Julie Brøndt Glarkrog

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Besiddelse af våben, våbenloven, formildende omstændigheder

Fakta:

På havnen i Nørresundby blev T stoppet i sin bil af politiet, som ønskede at se hans kørekort. Efter at T havde fundet sit kørekort frem, spurgte politiet om de måtte kigge i hans bil. I handskerummet fandt politiet et multiværktøj der blandt andet indeholdt en kniv med en bladlængde på 7,3 cm. der kunne fastlåses i udslået position. T blev tiltalt for overtrædelse af våbenlovens § 4 ved at være i besiddelse af multiværktøjet på et offentligt tilgængeligt sted.

T forklarede at han sjældent brugte kniven i multiværktøjet, da den var besværlig at folde ud og besværlig at folde ned igen. T brugte imidlertid flere af de andre dele af multiværktøjet i forbindelse med sit arbejde, og i forbindelse med reparationer på sin bil, og påstod derfor at hans besiddelse af værktøjet tjente et anerkendelsesværdigt formål.

Højesteret slog fast at det forhold at kniven var en del af et multiværktøj, ikke bragte den uden for området for våbenlovens § 4. Endvidere slog Højesteret fast at kniven ikke kunne anses for at være medtaget i noget bestemt øjemed, og at der derfor ikke var tale om et anerkendelsesværdigt formål i lovens forstand. Af hensyn til blandt andet knivens art, at den blev opbevaret i en bil, tiden og stedet hvor T befandt sig og baggrunden for, hvorfor T befandt sig i den pågældende situation, fandt Højesteret at der forelå særligt formildende omstændigheder, og at T derfor alene blev pålagt en bøde. 

Eksamensrelevans

Denne dom er relevant i forhold til forståelsen af, hvornår man kan anses for at bære kniv i våbenlovens forstand, samt hvornår der er tale om formildende omstændigheder i den henseende.

Den ene relevante bestemmelse i dommen er våbenlovens § 4, stk. 1, hvorefter det er forbudt på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende at bære eller være i besiddelse af kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm., der ikke kan fastlåses i udfoldet position. 

I ovenstående dom var det for det første et problem at kniven havde en bladlængde på over 7 cm., og at den kunne fastlåses. Endvidere var det et problem, at kniven lå i handskerummet i T's bil, uden at T kunne godtgøre at han anvendte kniven til et anerkendelsesværdigt formål. 

Overtrædes våbenlovens § 4, stk. 1, findes strafhjemlen hertil i § 10, stk. 2, hvorefter man, på det tidspunkt hvor dommen blev afsagt, blev straffet med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde (på nuværende tidspunkt er bestemmelsen ændret en smule).

Højesteret anså flere momenter i sagen for at være af formildende karakter, og gav derfor T en bøde i stedet for fængselsstraf. I sagen illustrerer Højesteret ved hjælp af lovens forarbejder, hvornår der er tale om formildende omstændigheder:

”Til illustration af, hvornår der foreligger særlig formildende omstændigheder, er det i forarbejderne anført, at det navnlig kan tænkes i tilfælde, hvor en person fra en situation, hvor der var et anerkendelsesværdigt formål med at have kniven et offentligt tilgængeligt sted, på grund af en forglemmelse eller et svinkeærinde er kommet i en situation, hvor det ikke længere er lovligt at have kniven. Der kan således efter forarbejderne foreligge særlig formildende omstændigheder, hvis der f.eks. er tale om en person, som efter en arbejdsdag, fisketur, spejdertur eller lignende, hvor vedkommende lovligt har båret eller været i besiddelse af en kniv, går på restauration med kniven i lommen eller tasken i stedet for at tage direkte hjem og dermed overtræder forbuddet i § 4, stk. 1. Det er hertil i forarbejderne føjet, at hvis en person bærer kniv på steder eller under omstændigheder, hvor der er en nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter - f.eks. i værtshusmiljøer i aften- eller nattetimerne - vil der dog kun sjældent foreligge særlig formildende omstændigheder, uanset om den pågældende person tidligere på dagen har haft et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniven.”

 

 

Til Eksamen

I U 2010.789 H blev T en morgen stoppet af politiet på havnen i Nørresundby. Politiet fandt et multiværktøj i handskerummet i T's bil, der blandt andet indeholdt en kniv med en bladlængde på 7,3 cm., der kunne fastlåses i udslået position. T blev herefter tiltalt for overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1, ved at have været i besiddelse af kniven på et offentligt tilgængeligt sted. Eftersom T ikke kunne godtgøre, at han anvendte kniven til et anerkendelsesværdigt formål, slog Højesteret fast, at T var skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1. Højesteret fastsatte imidlertid kun straffen til bøde og ikke fængsel, eftersom der forelå en række formildende omstændigheder.