search menu
bookmark
person

Knivbæreren på diskoteket – U.2010.796H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 257/2009. Refereret af andre i U.2010.796H.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Brøndt Glarkrog Julie Brøndt Glarkrog

i 2019

Verificeret af advokat

Julie Brøndt Glarkrog Julie Brøndt Glarkrog

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Besiddelse af våben, våbenloven, formildende omstændigheder

 

Fakta:

Den 31. maj 2009 om natten, blev T’s bil ransaget af politiet foran et diskotek i Middelfart. Her fandt politiet to hobbyknive, som lå i lommen i døren til førersædet i bilen. T blev derfor tiltalt for overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1 ved at være i besiddelse af kniv på et offentligt tilgængeligt sted.

T forklarede at han ikke selv havde været inde på diskoteket den nat, men at han blot stod ved sin bil og ventede på sine venner, som han havde lovet at køre hjem. T forklarede endvidere at de to hobbyknive stammede fra hans arbejde på en tankstation, hvor han anvendte hobbyknivene til at åbne kasser. Når han fik fri lagde han altid de effekter han anvendte på tankstationen i sidelommen i bilen, så de var klar, når han skulle på arbejde igen. Det var dog en forglemmelse, at han havde fået hobbyknivene med hjem fra arbejdet. T havde forud for ransagelsen senest været på arbejde den 28. maj, men det havde dog oprindeligt været meningen, at han skulle have været på arbejde den 30. maj.

Højesteret slog fast at der var tale om en overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1. Endvidere slog Højesteret fast at kniven ikke kunne anses for at være medtaget i noget bestemt øjemed, og at der derfor ikke var tale om et anerkendelsesværdigt formål i lovens forstand. Blandt andet af hensyn til at de to hobbyknive stammede fra T’s arbejdsplads, at knivene lå i lommen i døren til førersædet i bilen sammen med andre effekter til brug for arbejdet på tankstationen, at T befandt sig foran diskoteket midt om natten fordi han skulle køre sine venner hjem og ikke selv havde været på diskoteket, fandt Højesteret at der forelå særligt formildende omstændigheder, og at T derfor alene blev pålagt en bøde.

 

Eksamensrelevans

Denne dom er relevant i forhold til forståelsen af hvornår man kan anses for at bære kniv i våbenlovens forstand, samt hvornår der er tale om formildende omstændigheder i den henseende.

Den ene relevante bestemmelse i dommen er våbenlovens § 4, stk. 1, hvorefter det er forbudt på offentlige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende at bære eller være i besiddelse af kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Endvidere omfatter forbuddet ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm., der ikke kan fastlåses i udfoldet position. 

I ovenstående dom var det for det første et problem at der var tale om to hobbyknive. Endvidere var det et problem at T ikke kunne godtgøre at han anvendte kniven til et anerkendelsesværdigt formål. 

Overtrædes våbenlovens § 4, stk. 1, findes strafhjemlen hertil i § 10, stk. 2, hvorefter man, på det tidspunkt hvor loven blev afsagt, blev straffet med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde (på nuværende tidspunkt er bestemmelsen ændret en smule).

Højesteret anså flere momenter i sagen for at være af formildende karakter såsom at hobbyknivene stammede fra T’s arbejdsplads, at T oprindeligt skulle have været på arbejde den dag politiet ransagede hans bil, men vagtplanen imidlertid var blevet lavet om og at T opholdt sig hvor han gjorde, fordi han skulle køre nogle venner hjem fra fest. Derfor fik T en bøde, i stedet for fængselsstraf.

I sagen illustrerer Højesteret ved hjælp af lovens forarbejder, hvornår der er tale om formildende omstændigheder:

”Til illustration af, hvornår der foreligger særlig formildende omstændigheder, er det i forarbejderne anført, at det navnlig kan tænkes i tilfælde, hvor en person fra en situation, hvor der var et anerkendelsesværdigt formål med at have kniven et offentligt tilgængeligt sted, på grund af en forglemmelse eller et svinkeærinde er kommet i en situation, hvor det ikke længere er lovligt at have kniven. Der kan således efter forarbejderne foreligge særlig formildende omstændigheder, hvis der f.eks. er tale om en person, som efter en arbejdsdag, fisketur, spejdertur eller lignende, hvor vedkommende lovligt har båret eller været i besiddelse af en kniv, går på restauration med kniven i lommen eller tasken i stedet for at tage direkte hjem og dermed overtræder forbuddet i § 4, stk. 1. Det er hertil i forarbejderne føjet, at hvis en person bærer kniv på steder eller under omstændigheder, hvor der er en nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter - f.eks. i værtshusmiljøer i aften- eller nattetimerne - vil der dog kun sjældent foreligge særlig formildende omstændigheder, uanset om den pågældende person tidligere på dagen har haft et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniven.”

Til Eksamen

I U 2010.796H fandt politiet to hobbyknive i T’s bil, da de ransagede denne en nat foran et diskotek i Middelfart. T blev herefter tiltalt for overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1, ved at have været i besiddelse af kniv på et offentligt tilgængeligt sted. Eftersom T ikke kunne godtgøre, at han anvendte knivene til et anerkendelsesværdigt formål, slog Højesteret fast, at T var skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1. Højesteret slog dog også fast, at der forelå flere formildende omstændigheder, blandt andet at hobbyknivene stammede fra T’s arbejdsplads og at han ved en fejl havde taget dem med sig, at knivene blev fundet i lommen i døren til førersædet i bilen sammen med andre effekter til brug for arbejdet på tankstationen og at T opholdt sig ude foran diskoteket midt om natten, fordi han skulle køre sine venner hjem fra fest. Derfor fik T en bøde i stedet for fængselsstraf.