search menu
bookmark
person

Kattehold – U.2002.1484.H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 274/1999. Refereret af andre i U.2002.1484.H.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret sat med 5 dommere
Dissens: Ingen
Tema: fradrag – sondringen mellem privatudgifter og driftsomkostninger

Fakta:
Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en skatteyder, der drev en landbrugsejendom med bl.a. fåreavl, kunne få fradrag for udgifter til kattehold efter SL § 6, litra a. Skatteyderen, der havde 15-17 katte gående på sin ejendom, havde oplyst, at han holdt kattene for at bekæmpe rotter, da anvendelse af gift ville være skadeligt for fårene.

Flertallet i landsretten fandt, at udgifterne til at holde kattene havde karakter af privatudgifter, og at udgifterne dermed ikke var fradragsberettigede som driftsomkostninger.

Den dissenterende dommer i landsretten fandt, at et kattehold i så stort omfang klart oversteg, hvad der måtte være privat begrundet, hvorfor udgifterne til kattehold havde karakter af driftsomkostninger og dermed var fradragsberettigede.

Højesteret var enig med den dissenterende dommer, og fåreavleren fik dermed fradrag for udgifterne, da katteholdet var nødvendigt til rottebekæmpelse og dermed driftsmæssigt begrundet. 

Eksamensrelevans:
Udgifter afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter SL § 6, litra a. Heri ligger, at privatudgifter ikke kan fradrages.

Nærværende dom illustrerer, at udgifter som normalt må anses for at være af privat karakter efter omstændighederne kan have karakter af driftsomkostninger, hvis det kan godtgøres, at disse omkostninger har en tilknytning til en erhvervsvirksomhed og er nødvendige for driften heraf, således at udgifterne er fradragsberettiget.

Se også SKM2010.549.HR om fradrag for tøj.

Til Eksamen

Udgifter afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter SL § 6, litra a. Privatudgifter kan derimod ikke fradrages.  I U 2002.1484 H fik en fåreavler fradrag for udgifter til kattehold, idet retten fandt, at katteholdet i dette tilfælde - på trods af at kattehold normalt må karakteriseres som en privat udgift - var driftsmæssigt begrundet og nødvendigt til rottebekæmpelse. Udgiften til katteholdet kunne derfor fradrages som en driftsomkostning efter SL 6, litra a.