search menu
bookmark
person

Kampen om lastautomobilen – U.1954.120V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag 927/1953. Refereret af andre i U.1954.120V.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Skovgaard Bak Emil Skovgaard Bak

i 2019

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Dobbeltsalg

Fakta:

Sælger solgte med ejendomsforbehold i 1950 en lastbil til køber 1. Sælgeren tiltransporterede herefter rettighederne efter købekontrakten til bilforhandler 1. Det var i forbindelse med købet aftalt, at lastbilen skulle undergå nogle reparationer - på sælgerens regning - hos en mekaniker, som i forvejen havde lastbilen stående. I 1951 solgte sælgeren den samme lastbil til køber 2. Dette salg skete også med ejendomsforbehold, og kontrakten blev tiltransporteret bilforhandler 2. Køber 2 fik efterfølgende udleveret bilen uden kendskab til den tidligere overdragelse til køber 1. 

Retten skulle afgøre, hvilken en af de to erhververe, der havde ret til lastbilen i den konkrete dobbeltsalgssituation. Landsretten fandt, at den første handel var en endelig bindende aftale, og at der ved transporten var sket en endelig og ubetinget overdragelse af sælgerens rettigheder til bilforhandler 1. Dog havde mekanikeren, hos hvem lastbilen stod ved salget, ikke besiddet denne på køber 1's vegne. Dette medførte, at køber 1 og bilforhandler 1 ikke kunne gøre ejendomsretten til lastbilen gældende, da køber 2 havde været i god tro og fået lastbilen udleveret. 

Eksamensrelevans:

I U 1954.120 V behandler Landsretten et dobbeltsalg. Når der foreligger en såkaldt dobbeltdisposition – den samme genstand er overdraget til flere købere – så følger udgangspunktet retsgrundsætningen om ”først i tid, bedst i ret” (prior tempore, potior jure).

Udgangspunktet er, at køber opnår beskyttelse overfor aftaleerhververe allerede i kraft af aftalen, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage rådighedsberøvelse. Er der ikke foretaget rådighedsberøvelse, så kan dette dog få betydning for en senere godtroende erhververs mulighed for ekstinktion, hvilket U 1954.120 V er et eksempel på. Dommen viser, at det i tilfælde af dobbeltsalg spiller en stor rolle, hvem der har rådigheden over genstanden, såfremt de øvrige ekstinktionsbetingelser er opfyldt. Køber 1 havde i dette tilfælde på intet tidspunkt haft rådigheden over lastbilen, da mekanikeren ikke havde besiddet lastbilen på køber 1's vegne. Dette forhold muliggjorde, at køber 2, som havde fået lastbilen udleveret i god tro, kunne ekstingvere køber 1's ret.

 

 

Til Eksamen

U 1954.120 V er et eksempel på, at udgangspunktet om "først i tid, bedst i ret" i tilfælde af dobbeltdispositioner, kan fraviges. Den senere erhverver var i god tro og havde fået lastbilen udleveret af mekanikeren, som ikke havde opbevaret denne på køber 1's vegne, hvorfor køber 2 i den konkrete sag kunne ekstingvere køber 1's ret til lastbilen.