search menu
bookmark
person

Kæreskriften og emailen – U 2014.3232H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 67/2014. Refereret af andre i U 2014.3232H.

Oprindeligt kommenteret af

Nicolai Uno Madsen Nicolai Uno Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2019

Resumé

Kendelse afsagt af: Højesteret
Dissens: Ingen
Tema: Anke og kære

Fakta:
Advokat A havde rettidigt indsendt fremsendelsesbrev og kæreskrift pr. mail til retten. Af fremsendelsesbrevet fremgik, at det originale kæreskrift med underskrift var afsendt samtidig med almindelig post. Retten modtog imidlertid aldrig det originale kæreskrift. Under henvisning til at A havde afgivet en plausibel forklaring om, at det originale kæreskrift var blevet fremsendt rettidigt med almindelig post, fandt Højesteret, at kæremålet var rettidigt.

Eksamensrelevans:
Som hovedregel kan man efter dansk ret appellere afgørelser truffet i 1. instans. Domme ankes, imens beslutninger og kendelser kæres (se Den Civile Retspleje, 7 udg., s. 346f for en god forklaring af forskellen på kendelser, beslutninger og domme).

Det gælder som hovedregel, at det kun er sagens parter, der kan anke en dom, jf. retsplejelovens § 368. Den almindelige ankefrist er i den forbindelse 4 uger.

For så vidt angår kendelser og beslutninger gælder, at enhver, der har fornøden retlig interesse (personlig, konkret og aktuel interesse), kan kære afgørelsen. En kendelse eller en beslutning kan således kæres også af tredjemand, hvis beslutningen eller kendelsen indeholder en afgørelse over for ham (eksempelvis hvis et vidne pålægges vidnepligt, eller hvis en skønsmand er utilfreds med det honorar, retten har tilkendt ham).

Den almindelige kærefrist er to uger og regnes fra den dag, hvor afgørelsen er truffet. Hvis der ikke inden dommerkontorets lukkedag på fristens sidste dag er indleveret et kæreskrift, som opfylder de indholdsmæssige krav, vil det som hovedregel betyde, at kæremålet afvises.

Hvis retten har modtaget kæreskriftet rettidigt i elektronisk form gælder særligt, at det originale kæreskrift da skal være retten i hænde senest den første hverdag efter fristens udløb. I den forbindelse vil retten i almindelighed kunne lægge en plausibel forklaring om det originale kæreskrifts ekspedition til grund, og derved fremme kæremålet selvom retten ikke har modtaget det originale kæreskrift rettidigt. Dette illustreres også af U.2014.3232H.

I nærværende sag fandt Højesteret, at et kæremål var rettidigt, til trods for at retten ikke havde modtaget det originale kæreskrift. Højesteret henviste i den forbindelse til U.2012.1086H og fastslog, at en plausibel forklaring om det originale kæreskrifts ekspedition i almindelighed ville kunne lægges til grund.

I sagen havde kærende inden kærefristens udløb sendt fremsendelsesbrev og kæreskrift pr. mail til retten. I fremsendelsesbrevet var det anført, at det originale kæreskrift samtidig var sendt til retten med almindelig post. Retten modtog aldrig det originale kæreskrift, men idet kærende havde angivet en plausibel forklaring om, at kæreskriftet var afsendt rettidigt, blev kæremålet fremmet. Kendelsen illustrerer efter hvilke omstændigheder, der kan gøres undtagelse til hovedreglen om, at et for sent modtaget originalt kæreskrift fører til kæremålets afvisning.

Til Eksamen

Til eksamen:

U.2014.3232H kan blandt andet inddrages i eksamensøjemed på følgende vis:

I U.2014.3232H tillod Højesteret undtagelsesvist et kæremål fremmet, selvom retten ikke havde modtaget det originale kæreskrift fra kærende. I nærværende sag havde kærende rettidigt indsendt fremsendelsesbrev og kæreskrift pr. mail til retten. I fremsendelsesbrevet var det angivet, at det originale kæreskrift samtidig var sendt til retten med almindelig post. Selvom retten aldrig modtog kæreskriftet tillod Højesteret kæremålet fremmet, idet det anførtes, at retten i almindelighed vil kunne lægge en plausibel forklaring om det originale kæreskrifts ekspedition til grund. Sagen illustrerer, hvornår der kan gøres undtagelse til hovedreglen om, at et for sent modtaget originalt kæreskrift fører til kæremålets afvisning.