search menu
bookmark
person

Interessentskab med underskuddet – U.1989.657Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i 2. afd. sag nr. 458/1986. Refereret af andre i U.1989.657Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Erhvervsmæssig virksomhed (interessentskaber)

Fakta: Fire virksomheder stiftede i 1984 et interessentskab. Samme år blev interessentskabet momsregistreret og indgik en aftale med en fond, der havde tilladelse til at udøve fjernsynsvirksomhed. Efter aftalen skulle interessentskabet bistå fonden med udøvelsen af programvirksomhed ved at stå for den programmæssige, tekniske og økonomiske drift. Virksomheden skulle af interessentskabet udøves for egen regning, hvorfor et eventuelt underskud skulle bæres af interessentskabet. Med virkning fra den 1. oktober 1985 afmeldte Skatteministeriet interessentskabet fra momsregistret, idet Skatteministeriet ikke anså interessentskabets virksomhed som erhvervsmæssig. Landsretten fandt, at interessentskabet var stiftet med erhvervsmæssigt formål for øje. Den omstændighed, at selskabet ikke i dets levetid havde givet overskud, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat. 

Eksamensrelevans: Dommens selskabsretlige betydning vedrører, hvorvidt en virksomhed, der ikke på noget tidspunkt i dens levetid har givet overskud, anses for at være erhvervsdrivende.

Dommen viser, at det ikke er afgørende ved vurderingen af, om et interessentskab anses for erhvervsdrivende, om interessentskabet genererer eller har genereret overskud. Det afgørende er i stedet, at interessentskabskontrakten er indgået med erhvervsmæssigt formål for øje. For en nærmere beskrivelse af, hvornår et interessentskab anses som værende erhvervsdrivende, henvises der til Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 3 – Interessentskaber, 2. udgave, s. 137 ff.

Dommen må antages også at kunne udstrækkes til andre virksomheder end interessentskaber. 

Til Eksamen

Ved vurderingen af, om et interessentskab er erhvervsdrivende, er det uden betydning, om interessentskabet har været underskudsgivende i en længere periode, jf. U1989.657Ø, hvor et interessentskab blev afmeldt fra registrering som momspligtig virksomhed med begrundelsen, at der ikke var tale om erhvervsmæssig virksomhed. Østre Landsret fandt, at virksomhederne, som stiftede interessentskabet, havde indgået samarbejdsaftalen med erhvervsmæssigt formål for øje, hvorfor afmeldingen fra momsregistrering var uberettiget. Den omstændighed, at interessentskabet endnu ikke ved sit ophør havde genereret overskud, fandtes ikke at kunne medføre et andet resultat.