search menu
bookmark
person

Interessenterne og gældsbrevet – U.2009.256ØLK

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i 14. afd. kære nr. B-2124-08. Refereret af andre i U.2009.256ØLK.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af: Østre Landsret

Dissens: Ingen          

Tema: Interessenters hæftelse for interessentskabets gæld

Fakta: I et gældsbrev var låntager angivet som ”NN Totalentreprise I/S v/S og T”. S og T havde underskrevet gældsbrevet og under deres underskrifter var angivet ”NN Totalentreprise I/S”. Landsretten fandt, at S og T hæftede personligt, solidarisk og direkte over for interessentskabets kreditorer, dog således at interessenterne først hæfter, efter at kravet har været rettet mod interessentskabet, og dette ikke har betalt inden for rimelig tid. 

Eksamensrelevans: Spørgsmålet i sagen gik på, hvorvidt et interessentskabs kreditorer kan foretage udlæg hos interessenterne på grundlag af et gældsbrev, som er underskrevet af interessentskabet.

Det har længe været diskuteret i den juridiske litteratur, om interessenters hæftelse for interessentskabets forpligtelser er principial (kreditor kan søge sig fyldestgjort direkte hos interessenterne uden forinden at rette krav mod interessentskabet), modificeret principial (kreditor kan først rette kravet mod interessenterne, hvis interessentskabet ikke har betalt inden rimelig tid) eller subsidiær (kreditor kan først rette kravet mod interessenterne, når det er godtgjort, at dækning ikke kan opnås hos interessentskabet).

I kendelsen fastslår Østre Landsret, at interessenternes hæftelse for interessentskabets forpligtelser er modificeret principial, idet hæftelsen først bliver aktuel, når kravet har været rettet mod interessentskabet, og interessentskabet ikke har betalt inden for rimelig tid. Hvorvidt betaling er sket inden for rimelig tid beror på en konkret vurdering afhængigt af kravets karakter. 

Til Eksamen

Interessenternes hæftelse for interessentskabets forpligtelser har længe været diskuteret i den juridiske litteratur. Østre Landsret har dog slået fast, at interessenternes hæftelse er modificeret principial, hvilket betyder, at hæftelsen først bliver aktuel, når kravet har været rettet mod interessentskabet, og dette ikke har betalt inden for rimelig tid. Dette blev fastslået i U2009.256ØLK, hvor to interessenter først hæftede personligt for et gældsbrev underskrevet af interessentskabet, efter at kravet havde været rettet mod interessentskabet, og der ikke var betalt inden for rimelig tid.