search menu
bookmark
person

Inhabil lejerrepræsentant i huslejenævn – U 1990.847 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag 2-B. 1519/1989. Refereret af andre i U 1990.847 V.

Oprindeligt kommenteret af

Kristina Kristensen Kristina Kristensen

i 2018

Verificeret af advokat

Rasmus Høj Christensen Rasmus Høj Christensen

i 2018

Resumé

Dom afsagt af: Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Partsinhabilitet

 

Fakta:

B var sagsbehandler i Lejernes Landsorganisations (LLO) afdeling i Randers og samtidig medlem af Huslejenævnet i Randers Kommune. I denne forbindelse havde B i kraft af sin stilling i LLO fungeret som sagsbehandler og fremsendt sager til Huslejenævnet samtidig med, at B som medlem af Huslejenævnet havde deltaget i behandlingen af disse sager. Huslejenævnet fandt i en konkret sag, at B var inhabil i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, og retsplejelovens §§ 60, stk. 1, og 62, stk. 1. Dette henset til, at nævnet fandt, at B havde fungeret som partsrepræsentant for lejerne under sagsbehandlingen i LLO, hvorfor der forelå en risiko for, at B ikke ville kunne deltage upartisk i sagens behandling i nævnet.

Landsretten fandt, at der forelå sådanne forhold, der var egnede til at vække tvivl om B's upartiskhed i forbindelse med behandling af sager i Huslejenævnet, selvom B ikke direkte kunne betragtes som en partsrepræsentant, da det måtte være klart, at medlemmer af nævnet skal varetage de interesser, som deres pågældende organisationer selv varetager.

B blev derfor pålagt at opgive sit sæde i Huslejenævnet i de tilfælde, hvor han tidligere havde fungeret som sagsbehandler for en lejer i LLO, og lejerens sag skulle behandles i Huslejenævnet i medfør af retsplejelovens § 62, stk. 1, og forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

 

Eksamensrelevans:

Partsinhabilitet:

I medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, er personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, inhabile i sager, hvor vedkommende har været repræsentant for en person tidligere i samme sag, og hvor den repræsenterede har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. I kraft af, at B i LLO varetog lejeres sagsbehandling forud for sagens behandling i Huslejenævnet og i forbindelse hermed havde ydet rådgivning til lejerne, var B altså partsinhabil.

Til Eksamen

Til eksamen kan dommen inddrages i forbindelse med partsinhabilitet.