search menu
bookmark
person

Hundeven-sagen – U.1988.731/2Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom 7. afd. nr. 221/1987. Refereret af andre i U.1988.731/2Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Peter Emil Colding Peter Emil Colding

i 2019

Verificeret af advokat

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Statsret, anstaltsanordninger

Fakta:

Et kommunalt bibliotek havde lavet et forbud mod at tage hunde med ind i biblioteket. En borger var utilfreds med dette forbud, hvorfor han anlagde sag mod kommunen med påstand om, at kommunen skulle anerkende, at hunde lovligt kunne medtages på biblioteket.

Reglen om, at det var forbudt at tage hunde med ind på biblioteket, var ikke bestemt ved lov og kommunen havde ikke vedtaget noget regulativ om spørgsmålet. Biblioteket havde dermed lavet forbuddet uden nogen udtrykkelig lovhjemmel.

Østre Landsret fandt, at en institution kan fastsætte regler for borgeres adfærd på institutionens område for at sikre institutionens funktionsdygtighed. På den baggrund fandt landsretten, at forbuddet mod hunde på biblioteket var båret af saglige hensyn til bibliotekets drift og dermed var forbuddet lovligt.

Endvidere bemærkede Østre Landsret, at der ikke gælder en særlig regel for, hvordan oplysninger om sådanne institutioners regler skal gives.

Eksamensrelevans:

Dommen er interessant, da den fastslår, at en offentlig institution har ret til at fastsætte regler der regulerer retsforholdet mellem borgerne og den offentlige institution (såkaldte "anstaltsanordninger, se neden for), uden udtrykkelig lovhjemmel, når reglerne er båret af saglige hensyn.

Eksempler på offentlige institutioner er biblioteker, børnehaver, dagplejer, offentlige svømmehaller, sygehuse, skoler, offentlige kunstmuseer og plejehjem. En anstalt er et gammeldags ord for institution.

Definition på anstaltsanordninger:

Anstaltsanordninger er regler der uden udtrykkelig lovhjemmel regulerer borgernes retsforhold til en offentlig institution (fx offentlige biblioteker). Begrundelsen for, at anstaltsanordninger er tilladt uden udtrykkelig lovhjemmel, er, at det er en forudsætning for, at en institution fungerer, at den kan fastsætte regler om eksempelvis ro og orden.

Et offentligt bibliotek kan dermed egenhændigt beslutte, at det er forbudt at tage sin hund med ind på biblioteket, selvom biblioteket ikke har fået lovhjemmel til at træffe beslutningen.

Se i den forbindelse også dommen U 2001.83 H (AMU-centret), der også omhandler anstaltsanordninger.

Til Eksamen

Hundeven-sagen U.1988.731/2Ø omhandler anstaltsanordninger. Sagen drejede sig om en person ved navn Niels Hundeven, der ikke måtte tage sin hund med ind på et offentligt bibliotek, da biblioteket havde gjort det forbudt at medtage hunde på biblioteket. Landsretten fandt, at biblioteket var berettiget til at fastsætte ”almindelige forskrifter for publikums adfærd på institutionens område” uden særlig lovhjemmel, hvorfor biblioteket var berettiget til at gøre det forbudt at medtage hunde på biblioteket. Det følger således af Hundeven-sagen, at en institution uden udtrykkelig lovhjemmel kan fastsættes regler som regulerer forholdet mellem en institution og de borgere, der benytter institutionen.