search menu
bookmark
person

Gymnasielærerens forfatterskab – TfS.1998.695L

bookmark_border attachment

Landsskatterettens dom i sag 661-1852-192. Refereret af andre i TfS.1998.695L.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2019

Resumé

Kendelse afsagt af: Landsskatteretten
Dissens:
Tema: Sondringen mellem selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtagerforhold og hobbyvirksomhed.

Fakta:
Klager var lektor og ansat gymnasielærer og havde herudover været medforfatter til nogle lærebøger. Spørgsmålet i sagen var, om gymnasielæreren i forbindelse med forfatterarbejdet var selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtager i forhold til forlaget eller beskæftiget med hobbyvirksomhed. Sondringen havde betydning for fradragsretten for udgifter afholdt som led i forfatterarbejdet.

Landsskatteretten fandt, at gymnasielæreren ikke kunne anses som lønmodtager, og at den aktivitet, som gymnasielæreren udøvede i forbindelse med forfatterarbejdet, måtte anses som fritidsbeskæftigelse, der i skatteretlig henseende var omfattet af praksis for hobbyvirksomhed. 

Eksamensrelevans:
Kendelsen illustrerer, hvordan hobbyvirksomhed og lønmodtagerforhold kvalificeres, og at det forhold, at der ikke er tale om selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, ikke er ensbetydende med, at der er tale om et lønmodtagerforhold.

Kendelsen viser, at når man skal fastslå, om der er tale om et lønmodtagerforhold, må man se på, om der modtages vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, og om arbejdet bliver udført efter arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning. Altså; er der instruktions-, tilsyns-, eller kontrolbeføjelser, og er der en løbende forpligtelse til at levere en arbejdsydelse.

Sondringen mellem hobbyvirksomhed, lønmodtagerforhold og selvstændigt erhvervsdrivende har betydning i forhold til mulighederne for fradrag, og kendelsen viser, at når der er tale om hobbyvirksomhed, kan der fradrages de med hobbyvirksomheden forbundne og kildeartsbestemte udgifter, i det omfang de kan dokumenteres og indeholdes i indtægten fra hobbyvirksomheden (altså fradrag til 0), jf. SL § 4. 

Se også TfS 1996, 449.

Til Eksamen

Når man skal fastslå, om der er tale om et lønmodtagerforhold, må man se på, om der modtages vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, og om arbejdet bliver udført efter arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning. Altså; er der instruktions-, tilsyns- eller kontrolbeføjelser, og er der en løbende forpligtelse til at levere en arbejdsydelse, jf. TfS 1998, 695 LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at en gymnasielærer ikke kunne anses for lønmodtager, og at den aktivitet, han udøvede i forbindelse med udførelse af forfatterarbejde, måtte anses som hobbyvirksomhed, idet forlaget hverken havde instruktions-, tilsyns- eller kontrolbeføjelser over gymnasielæreren.