search menu
bookmark
person

Gyldigheden og de formelle mangler – U.1920.10Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom nr. 3/1919. Refereret af andre i U.1920.10Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Gyldighed af generalforsamlingsbeslutninger ved afholdelsesmangler

Fakta: I et aktieselskab fandtes en generalforsamlingsbeslutning om indkaldelse af aktiekapital for gyldig, selvom der var sket en uberettiget afvisning af visse aktionærers adgang til generalforsamlingen, idet afvisningen måtte antages ikke at ville have medført et andet resultat. Beslutningen krævede simpelt flertal og blev vedtaget med 123 stemmer, mens de afviste aktionærer repræsenterede 77 stemmer.

Eksamensrelevans: Dommen viser, at selvom visse kapitalejere uretmæssigt er blevet udelukket fra at deltage på en generalforsamling, medfører udelukkelsen ikke vedtagne beslutningers ugyldighed, hvis de udelukkede aktionærers stemmeafgivelser ikke kunne have medført et andet udfald for beslutningerne.

Dommen kan udstrækkes til også at omfatte andre tilfælde, end hvor kapitalejerne uretmæssigt er blevet udelukket fra at deltage på generalforsamlingen, således at generelle fejl begået under generalforsamlingens afholdelse ikke medfører beslutningers ugyldighed, hvis disses udfald var blevet det samme, såfremt fejlene ikke var begået. 

Til Eksamen

Generelle fejl ved en generalforsamlings afholdelse medfører ikke vedtagne forslags ugyldighed, hvis fejlene ikke har haft betydning for resultatet af forslagene, jf. U1920.10Ø, hvor landsretten fandt, at den omstændighed, at visse aktionærer uretmæssigt var blevet udelukket fra at deltage på generalforsamlingen, ikke gjorde en beslutning ugyldig, idet de afviste aktionærers deltagelse på generalforsamlingen ikke ville have haft betydning for resultatet.