search menu
bookmark
person

Gummigeden, traktordækkene og det ugyldige kontantforbehold – U.1980.1H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 348/1978. Refereret af andre i U.1980.1H.

Oprindeligt kommenteret af

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Kontantforbehold. Omstødelse.

Fakta:

Hans Hansen Aarhus Entreprenørmateriel A/S (køberen) indgik en købsaftale med Ove Nielsen (sælgeren) i forbindelse med hvilken køberen betalte med check. Checken tjente som delvis betaling for en rendegraver samt to traktordæk og nogle reservedele. Samme dag som sælgeren modtog meddelelse fra banken om, at checken var dækningsløs, traf denne aftale med køberen om at modtage en brugt ”gummiged” som betaling samt at tilbagetage de førnævnte traktordæk og reservedele. Likvidationsboet efter køberen påstod tilbagebetaling af de opnåede beløb ved videresalg af traktordækkene, reservedelene og rendegraveren, idet der var uenighed om den eventuelle beløbsmæssige opgørelse.

Dommen vedrører således en række dispositioner foretaget i forlængelse af at checken viste sig dækningsløs.

Ved læsning af dommen bør det for at undgå forvirring bemærkes, at momsen på daværende tidspunkt var 15 % samt at konkursloven er ændret.

Eksamensrelevans:

Dommen er relevant og illustrativ i relation til henholdsvis betaling med usædvanlige betalingsmidler og kontantforbehold.

Kontantforbehold

Ved et kontantforbehold forstås, at sælger – når der er aftalt kontant betaling – har ret til at hæve købet og kræve det solgte tilbage, uanset om det solgte er overleveret til køberen. Kontantforbeholdet skal ses i sammenhæng med købelovens § 28, stk. 2 og er således eksempelvis relevant, såfremt der er sket betaling med en dækningsløs check.

Dommen behandler hvorvidt der er et kontantforbehold, idet det er af afgørende betydning for det videre juridiske ræsonnement. Den indbyrdes sammenhæng er således, at såfremt kontantforbeholdet ikke kunne anses for opretholdt ville tilbagetagelsen af disse aktiver ligeledes have udgjort betaling med usædvanlige betalingsmidler, hvilket er årsagen til at det vurderes om dette forbehold kan anses for opretholdt.

Likvidationsboet har gjort gældende, at kontantforbeholdet ikke er opretholdt i relation til traktordækkene og reservedelene, hvilket likvidationsboet bl.a. mener er udtrykt i fakturaen af 25. maj, hvor betalingsmåden i relation dertil angives som ”modregning sammen med gummigeden”. Heri udtrykkes efter likvidationsboets opfattelse, at kontantforbeholdet er opgivet.

Sagsøgte medgiver, at der kan ske omstødelse såfremt det lægges til grund, at der er et almindeligt skyldforhold parterne imellem. Herved forstås, at der kan ske omstødelse såfremt kontantforbeholdet ikke er opretholdt. Sagsøgte mener ikke det er tilfældet for nogle af genstandene, idet der ikke var mulighed for at kræve rendegraveren, der blev leveret direkte til modpartens køber, tilbage.

Vestre Landsret afviser, at kontantforbeholdet er opretholdt, idet det af præmisserne fremgår at:

“Når henses til, at sagsøgte var klar over, at rendegraveren blev købt til videresalg, og ved modtagelsen af aktieselskabets check bekendt med, at maskinen blev leveret direkte til selskabets køber, findes sagsøgte - uanset den indgåede aftale om kontant betaling - allerede fra dette tidspunkt at have været afskåret fra at kræve tilbagelevering af maskinen. Under disse omstændigheder findes den ved aftalen mellem ham og selskabet skete overdragelse af »gummigeden« som delvis erlæggelse af købesummen at måtte anses som betaling af gæld, der - som af sagsøgte erkendt - er afkræftelig efter konkurslovens § 20. Sagsøgte findes derimod i kraft af sit kontantforbehold at have været berettiget til at tilbagetage traktordækkene og reservedelene, der fortsat beroede hos selskabet, og for disse effekters vedkommende vil sagsøgerens påstand om afkræftelse derfor ikke kunne tages til følge.

Som præmisserne afspejler kan kontantforbeholdet ikke opretholdes, idet rendegraveren blev købt til videresalg og leveret direkte til selskabets køber. Kontantforbeholdet er således ikke opretholdt. Videre afspejles den ovenfor nævnte sammenhæng mellem kontantforbeholdet og omstødelsesreglerne, idet dispositionen med rendegraveren - efter konstateringen af at kontantforbeholdet ikke er opretholdt - kan omstødes. Derimod er kontantforbeholdet opretholdt i forhold til traktordækkene og reservedelene, hvorfor sælgeren var berettiget til at tilbagetage disse.

Der kan læses mere om kontantforbehold i Købsretten 5. udg. af Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard s. 85 og 117.

Betaling med usædvanlige betalingsmidler

Det bemærkes indledningsvist, at betalinger med usædvanlige betalingsmidler efter den nugældende konkurslov kan omstødes med hjemmel i § 67.

Afgørende i relation hertil er hvorvidt ”kreditors krav er blevet opfyldt med ydelser af anden art end den, aftalen gik ud på (datio in solutum), forudsat at det må antages, at kreditor kun har accepteret dette, fordi han ikke kunne få ydelser af den aftalte karakter” – se hertil Kreditorforfølgning 7. udg. af Bo von Eyben og Peter Møgelvang-Hansen s. 290-291.

Betalingen, hvor parten modtog gummigeden i forlængelse af at checken blev afvist, skete alene fordi modparten ikke havde mulighed for at betale i rede penge. Af sagen fremgår det endvidere, at parten der modtog denne som betaling, end ikke havde brug for denne.

Betalingen med gummigeden kunne derfor omstødes som betaling med usædvanlige betalingsmidler. 

Det bemærkes afslutningsvist, at Vestre Landsret opgør det omstødelige beløb i relation til gummigeden til forskellen mellem fakturabeløbet fratrukket værdien af traktordækkene, reservedele samt den betalte udpantning. Højesteret finder derimod at gummigeden efter de foreliggende oplysninger skal ansættes til videresalgsprisen.

Til Eksamen

Højesterets dom illustrerer hvordan en sælger – uanset aftale herom – efter omstændighederne, eksempelvis hvor sælgeren er klar over at aktivet købt til videresalg og aktivet leveres direkte til køberens kunde, kan være afskåret fra at gøre et kontantforbehold gældende. Dommen kan endvidere anvendes til støtte for et omstødelsesargument, hvor betaling foretages med ydelser af anden art end forudsat, idet sådanne betalinger efter omstændighederne kan omstødes i henhold til konkurslovens § 67.