search menu
bookmark
person

Gulvtæppet i parcelhuset – U 1978.209 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag anke 5-138/1977. Refereret af andre i U 1978.209 V.

Oprindeligt kommenteret af

Rikke Kanstrup Grav Rikke Kanstrup Grav

i 2017

Verificeret af advokat

Marie Guldberg Marie Guldberg

i 2017

Resumé

Instans og rettens sagsnr.: Vestre Landsrets kendelse i anke 5-138/1977 

Domsnr.: Refereret af andre i: U 1978.209V 

 

Resumé 

Dom afsagt af Vestre Landsret 

Dissens: Ingen  

Tema: TL § 38  

 

Fakta:  

I sagen var der blevet opført et parcelhus betongulve uden træbelægning i opholdsrummene. I stedet for træbelægning, var der pålagt væg-til-væg tæpper, der var limet til betongulvet og herudover fastholdt med en træliste, der var sømmet ind i træpanelet langs væggen. Efter opførslen af parcelhuset blev det solgt til A, der tilkøbte et andet gulvtæppe hos B, der blev indlagt i opholdsrummet i stedet for det originale tæppe. Tæppet blev monteret i opholdsrummet på samme vis, som det originale tæppe havde været. 

Det nye tæppe, købt hos B, blev købt på afbetaling over 24 måneder med ejendomsforbehold.

Da parcelhuset blev solgt på tvangsauktion afmonterede og afhentede B tæppet hos A. Kreditorerne i parcelhuset påstod herefter, at tæppet var en bestanddel af den faste ejendom, og dermed omfattet af panteretten i ejendommen i medfør af tinglysningslovens ("TL") § 38.  

 

Eksamensrelevans:  

Landsretten fandt i sagen, at da tæppet udgjorde den eneste gulvbelægning, og fordi tæppet var tilpasset til at dække gulvet fra væg til væg, måtte tæppet anses for at være tilbehør til den fast ejendom, jf. TL § 38. Landsretten udtalte endvidere, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at tæppet var limet på betongulvet og fastholdt med trælisterne. 

Det følger af TL § 38, at der ikke kan oprettes særskilt ret over en bygnings materialer og tilbehør i form af ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende, der er blevet indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen. Et tinglyst pantebrev på ejendommen omfatter automatisk ovennævnte tilbehør uden særlig vedtagelse heraf. 

TL § 38 medfører således, at f.eks. ejendomsforbehold over et aktiv ikke kan opretholdes, såfremt aktivet har karakter af bygningens materialer eller et tilbehør, der er omfattet af bestemmelsen, og indlagt i bygningen på ejeres bekostning til brug for bygningen. Dette betyder som udgangspunkt, at særskilte rettigheder over ovennævnte aktiver bortfalder for rettighedshaveren når aktivet indlægges på ejendommen på ejeres bekostning til brug for bygningen. Betingelserne for, at et aktiv er omfattet af TL § 38 er således, at aktivet skal have karakter af materialer eller tilbehør i form af ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende, herudover skal aktivet være indlagt i bygningen på ejerens bekostning og aktivet skal være til brug for bygningen.

I denne sag var spørgsmålet hvorvidt gulvtæppet var omfattet af tilbehør i TL § 38's forstand, særligt henset til den måde hvorpå tæppet var monteret, herunder om gulvtæppet i dette tilfælde kunne anses for at være indlagt til brug for bygningen. Sagen viser, at et væg-til-væg gulvtæppe under de foreliggende omstændigheder vil være omfattet af TL § 38, på trods af den simple montering, såfremt gulvtæppet er monteret i stedet for et aktiv, der ville have været omfattet af bestemmelsen, som f.eks. et monteret trægulv. 

For andre domme, der viser, at en simpel montering af et aktiv ikke i sig selv medfører, at et aktiv ikke er omfattet af TL § 38, se f.eks. "Spabadet", refereret i U 2014.3024 V, og ligeledes kommenteret i denne domsguide. 

For mere om omfanget af TL § 38 og betingelserne herfor se eksempelvis "Sikkerhed i fast ejendom", af Peter Mortensen, 2. udgave fra 2014, side 133-148 og "Panteret", af Bent Iversen, Lar Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen, 5. udgave 2015, side 224-237. 

Til Eksamen

Til eksamen:

Det relevante i sagen er, at væg-til-væg gulvtæppet var omfattet af tilbehør i TL § 38's forstand og blev anset for, at være blevet indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen, på trods af den simple montering af gulvtæppet, da gulvtæppet blev indlagt i stedet for anden gulvbelægning. Resultatet vil måske være anderledes hvis der også er lagt trægulv under gulvtæppet, idet trægulvet i sig selv er brugbart gulv uden gulvtæppet.