search menu
bookmark
person

Grevil-sagen – U 2006.65 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag anke 10. afd. nr. S-4510-04. Refereret af andre i U 2006.65 Ø.

Kommenteret af

Cecilie Dalgaard Thomsen

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret

Dissens: 5-1

Tema: Forvaltningsret, Statsforfatningsret, Strafferet, Ytringsfrihed

Fakta:

En ansat hos Forsvarets Efterretningstjeneste kopierede og videregav tre trusselsvurderinger, som var klassificeret hemmelige, til en journalist fra Berlingske Tidende. Den ansatte forklarede, at han videregav trusselsvurderingerne af hensyn til almenvellets interesse, hvorefter grundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen kunne ske efter en oplyst offentlig debat.

Både byretten og Østre Landsret fandt, at trusselsvurderingerne indeholdte informationer, som var fortrolige, hvorfor videregivelsen var uberettiget, og den ansatte var derfor skyldig i overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1.  Hertil fandt byretten og flertallet i Østre Landsret, at lovovertrædelsen var sket under særligt skærpende omstændigheder, hvorfor den ansatte blev fundet skyldig efter straffelovens § 152, stk. 2.

Både byretten og flertallet i landsretten mente ikke, at den ansattes forklaring om, at han havde handlet i berettiget varetagelse af åbenbare almene interesse, kunne medføre straffrihed efter § 152 e, nr. 2. Den dissentierende landsdommer var modsat af den overbevisning, at den ansatte handlede i åbenbare almene interesser, og at han derfor burde være straffri, jf. § 152 e, nr. 2. Desuden fandt landsdommeren, at videregivelsen ikke havde dokumenteret skadevirkning, hvorfor der ikke var grundlag for at bringe straffelovens § 152, stk. 2 i anvendelse.

Skyldsspørgsmålet samt anvendelsen af straffelovens § 152, stk. 2 blev afgjort efter stemmeflertal, og den ansatte blev derfor idømt skyldig i overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1. Den ansatte fik en straf på fire måneders fængsel.

Eksamensrelevans:

Der er en nær relation mellem tavshedspligten og ytringsfriheden. I henhold til forvaltningslovens § 27 har ansatte inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt i forhold til fortrolige faktiske oplysninger, og et brud på tavshedspligten kan straffes i henhold til straffeloven. Dette er en begrænsning af offentligt ansattes ytringsfrihed.

De i sagen omhandlende oplysninger var underlagt tavshedspligt af hensyn til statens sikkerhed, rigets forsvar og udenrigspolitiske interesser, herunder hensynet til fremmede magter og mellemfolkelige institutioner, jf. FVL § 27, stk. 2. Hensynet til almenvellets interesser kunne ikke medfører straffrihed, hvorfor den ansatte blev idømt fængselsstraf iht. straffeloven § 152, stk. 2.

Til Eksamen

I denne dom U.2006.65Ø behandlede Østre Landsret spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste, som havde videregivet hemmelige trusselsvurderinger til den danske presse, skulle dømmes efter straffeloven.  

Byretten samt flertallet i Østre Landsret kom frem til, at den ansatte ifaldt strafansvar efter straffelovens § 152, stk. 1, og at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, hvorfor straffelovens § 152, stk. 2 fandt anvendelse. Hensynet til almenvellets interesse kunne ikke i sagen medføre straffrihed. Den ansatte blev idømt fængsel i fire måneder.