search menu
bookmark
person

Greendane – U 1980.955 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag 16-313/1978. Refereret af andre i U 1980.955 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Thomas Ladegaard Petersen Thomas Ladegaard Petersen

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: 2-1

Tema: Ekspropriation, grundlovens § 73, monopol

Fakta:

Efter ophævelsen af monopolet i 1951 på fragtruter mellem Danmark og Grønland, etablerede handelsfirmaet Greendane i januar 1972 en fragtrute mellem København og Godthåb (Nuuk) i Grønland. Greenedane måtte imidlertid allerede i 1973 ophøre med at sejle den nævnte rute, da der ved lov nr. 325 af 13. juni 1973 blev vedtaget, at private rederier ikke længere måtte sejle med gods til Grønland. I stedet blev søtransporten, som før 1951, forbeholdt Den kgl. grønlandske Handel, da der var et stærkt ønske om ens fragtrater, hvorved man ville forsøge at opretholde samme priser i hele Grønland.

Østre Landsrets flertal fandt, at der forelå et ekpropriativt indgreb over for Greendane, hvorfor Greendane var berettiget til erstatning, jf. GRL § 73, stk. 1, 3. pkt.           

Eksamensrelevans:

Greendane-sagen er illustrativ i flere henseender i forhold til grundlovens § 73 om ekspropriation.

Sagen viser indledningsvis, at ordet "ejendom" i GRL § 73, stk. 1, 2. pkt. skal fortolkes bredere end en traditionel ejendom i fysisk forstand, som bestemmelsen oprindeligt var møntet på, da grundloven blev vedtaget i 1849. I sagen var der tale om et indgreb i en næringsrettighed - konkret retten til at sejle med gods mellem København og Godthåb. Ministeriet for Grønland, som var sagsøgte i sagen, mente ikke, at erhverv, der drives uden næringstilladelse, var beskyttet efter grundloven mod indgreb fra det offentlige. Dette var landsrettens flertal imidlertid uenige i, idet de vurderede, at en næringsrettighed - også selvom den ikke hviler på et lovgrundlag eller lignende - er omfattet af begrebet "ejendom" i GRL § 73, stk. 1, 2. pkt.  

Ved bedømmelsen af, hvornår der er tale om "afståelse" efter GRL § 73, stk. 1, 2. pkt., opstilles der traditionelt 4 kriterier: Overførelseskriteriet, generelt-konkret-kriteriet, intensitetskriteriet og endelig causakriteriet. For så vidt angår generelt-konkret-kriteriet, antages det, at såfremt en lov rammer generelt taler dette imod ekspropriation, og omvendt når en lov rammer konkret, vil dette tale for ekspropriation. I sagen var lov nr. 325 af 13. juni 1973 særdeles konkret, idet Greendane var det eneste rederi, der blev ramt af loven.

I forhold til intensitetskriteriet er Greendane tillige illustrativ. Såfremt en ekspropriationslov er særligt indgribende og intensiv, taler dette for, at der foreligger afståelse og dermed ekspropriation. I den konkrete sag fjernede loven indtægtsgrundlaget for Greendane, idet Greendane ikke længere kunne drive rederivirksomhed på lovlig vis. Østre Landsret bemærkede i den forbindelse, at det forhold, at Greendane forinden etableringen af rederiet var blevet advaret om påbegyndelse af sejladsen, og at sejladsen havde været kortvarig, var uden betydning.    

Endelig viser sagen, at en lov, der reelt indfører et monopol på et område, der er forbundet med stærke (positive) erhvervsøkonomiske konsekvenser for det offentlige, peger i retning af, at der er tale om afståelse i grundlovens forstand.

Til Eksamen

Sagen omhandlede et rederi, der som følge af en vedtaget lov måtte indstille sin rederivirksomhed, der transporterede gods mellem København og Godthåb i Grønland, da loven forbød private rederier at sejle med gods på denne rute. Flertallet i Østre Landsret fandt, at der forelå ekspropriation efter GRL § 73, stk. 1. Dommen illustrer, at begrebet "ejendom" i GRL § 73, stk. 1, 2. pkt. skal fortolkes udvidende, idet også en nærringsrettighed kan henføres under dette begreb. Af dommen kan endvidere udledes, at når en konkret lov alene rammer én juridisk eller fysisk person, taler det for, at der foreligger ekspropriation. Ligeledes er en lov, der fjerner indtægtsgrundlaget for en juridisk person af særdeles intensiv karakter, hvilket ligeledes taler for ekspropriation.