search menu
bookmark
person

Gallerivirksomheden – TfS.1999.863H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 294/1998. Refereret af andre i TfS.1999.863H.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret sat med 5 dommere
Dissens: 4-1
Tema: Sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed

Fakta:
A drev på fuld tid fra 1. salen i sit parcelhus gallerivirksomhed, som i en årrække gav underskud. A havde betydelig erfaring med kunstudstillingsvirksomhed og havde i øvrigt de fornødne forudsætninger for at drive en gallerivirksomhed forsvarligt. På trods af at gallerivirksomheden fremtrådte kunstnerisk veldrevet, blev den i årene 1988-1991 drevet med et underskud, der oversteg det i et 5-års-budget angivne. Driftsunderskuddet blev dækket af A's ægtefælle, og da der ikke var udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, fandt Højesterets flertal, at gallerivirksomheden ikke kunne anses for erhvervsmæssig. Der kunne således ikke godkendes fradrag for underskuddet efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Eksamensrelevans:
For at kunne fradrage underskud fra en virksomhed efter SL § 6, stk. 1, litra a, skal virksomheden være professionelt drevet og have udsigt til at genere overskud på længere sigt. Hvis ikke det er tilfældet, vil virksomheden blive anset for at være af hobbykarakter, og der vil i så fald ikke være mulighed for at få fradrag for underskud, men kun fradrag for udgifter, der kan rummes i indtægterne (fradrag ned til 0 kr.).  

I nærværende sag havde gallerivirksomheden været drevet forsvarligt, og A havde haft de fornødne kvalifikationer til at drive gallerivirksomhed professionelt, men da der var tale om et så massivt underskud i en længere årrække, var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse virksomheden som erhvervsmæssig. 

Til Eksamen

Når det skal vurderes, om en virksomhed er drevet erhvervsmæssigt, må det undersøges, om den er drevet professionelt og forsvarligt, og om der er udsigt til, at den på sigt kan generere et overskud. Ifølge TfS 1999, 863 kan en virksomhed, der drives forsvarligt, og hvor ejeren har de fornødne kvalifikationer til at drive den professionelt, blive anset for hobbyvirksomhed og dermed ikke erhvervsmæssig, hvis der i en længere periode er et større underskud. Afgørelsen heraf beror på en konkret vurdering, og det vil ofte være af betydning, om virksomheden tilhører en branche, hvor private interesser kan blive tilgodeset gennem driften.

 Kvalificeres virksomheden som en hobbyvirksomhed kan underskud ikke fradrages, og der kan alene fradrages udgifter, der kan rummes i indtægterne.