search menu
bookmark
person

Forudsætningen om samkaution – U.2008.1664H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 46/2006. Refereret af andre i U.2008.1664H.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Schebye Brandt-Jensen Michael Schebye Brandt-Jensen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Højesteret
Dissens: Ingen
Tema: Kaution

 

Fakta

I forbindelse med indgåelse af en entrepriseaftale mellem et boligselskab og et entreprenørselskab anmodede boligselskabet om en garanti for opfyldelse af 10 % af entreprenørselskabets forpligtelser, svarende til 2,3 millioner kroner. I forlængelse heraf sendte entreprenørselskabets bankforbindelse, Jyske Bank, en telefax om, at Jyske Bank var indstillet på at stille den nævnte garanti.

Jyske Bank havde som kontrasikkerhed for garantien bedt entreprenørselskabets to ejere - henholdsvis privatpersonen Knud Laursen og selskabet P/F J. & K. Petersen - om begge at kautionere for entreprenørselskabets forpligtelser over for Jyske Bank. Ejerne vidste hver især, at den anden ejer også skulle kautionere over for banken, og de havde haft intern korrespondance derom.

Kautionsforpligtelserne skulle drøftes og aftales på et møde i december 2000 med deltagelse af Jyske Bank og begge ejere, men ejeren Knud Laursen blev forhindret i at deltage i mødet. På mødet blev det gjort klart over for banken, at de to ejere ville dele hæftelsen, og P/F J. & K. Petersen underskrev kautionserklæringen.

Knud Laursen påtog sig imidlertid ikke kautionsforpligtelsen, og Jyske Bank underrettede ikke P/F J. & K. Petersen herom.

Da Jyske Bank senere måtte indfri garantiforpligtelsen over for boligselskabet, henvendte banken sig til P/F J. & K. Petersen, og krævede kautionen realiseret for det fulde beløb på cirka 2,2 millioner kroner. P/F J & K. Petersen afviste dette med henvisning til, at det var en forudsætning for kautionsforpligtelsen, at Knud Laursen havde påtaget sig en tilsvarende forpligtelse.

Højesteret fastslog, at Jyske Bank havde stillet en garanti. I relation til kautionsforpligtelsen lagde Højesteret til grund, at Jyske Bank havde været bekendt med forudsætningen om samkaution, og bemærkede, at banken ikke underrettede P/F J. & K. Petersen om, at Knud Laursen ikke havde påtaget sig forpligtelsen. Herefter fandt Højesteret, at P/F J. & K. Petersens hæftelse skulle nedsættes til halvdelen.

Eksamensrelevans

Når to eller flere personer indestår for betaling af den samme fordring er der tale om samkaution.

Ved samkaution vil samkautionisterne ofte have en forudsætning om, at de - i tilfælde af kautionens realisation - kan gøre regres mod samkautionisten, og derfor kun skal bære et tab svarende til den pågældendes andel af den samlede forpligtelse.

Dette var tilfældet i sagen, hvor J. & K. Petersen havde en forudsætning om, at den anden ejer ville påtage sig den samme kautionsforpligtelse over for Jyske Bank.

Forudsætningen bristede imidlertid, da den anden ejer ikke havde påtaget sig kautionsforpligtelsen, og J. & K. Petersen mistede derfor retten til at gøre et regreskrav gældende for halvdelen af kautionens beløb.

Forudsætningen var Jyske Bank bekendt, og Højesteret fandt derfor, at J. & K. Petersens kautionsforpligtelse skulle nedsættes med halvdelen, svarende til værdien af det mistede regreskrav. Højesteret henviste til, at Jyske Bank var bekendt med, at kautionisten havde en forudsætning om samkaution, og at Jyske Bank ikke underrettede kautionisten, da forudsætningen bristede. 

Til Eksamen

Afgørelsen illustrerer, at en kautionist, som har haft en forudsætning om, at forpligtelsen vil blive delt med en eller flere samkautionister, vil få nedsat sin kautionsforpligtelse, såfremt forudsætningen om samkaution brister, og kreditoren på forhånd var bekendt med forudsætningen. Kautionistens hæftelse vil blive nedsat med et beløb svarende til den forventede regresret.