search menu
bookmark
person

Fortolkning af shippingvirksomhed i konkurrenceklausul – U.2004.2894H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 437/2002. Refereret af andre i U.2004.2894H.

Oprindeligt kommenteret af

Mia Sander Mia Sander

i 2017

Verificeret af advokat

Niels Aagaard Pedersen Niels Aagaard Pedersen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Højesteret med deltagelse af 5 dommere

Dissens: Ingen

Tema: Konkurrenceklausul, konventionalbod

Fakta:

Stig Nielsen(A) og Knud Jørgensen(B) havde i en periode drevet speditionsvirksomhed sammen men besluttede i 1999 at stoppe samarbejdet. I den forbindelse underskrev begge parter en overenskomst indeholdende en konkurrenceklausul. Af konkurrenceklausulen fremgik bl.a. at A i en periode var uberettiget til direkte eller indirekte at beskæftige sig med drift af speditions- og transportvirksomhed under enhver form bortset fra shippingvirksomhed. I overenskomsten, var der fastsat en konventionalbod på 500.000 kr. pr. overtrædelse. Parterne var efterfølgende uenige om fortolkningen af konkurrenceklausulen.

B lagde i 1999 sag an mod A om syv overtrædelser af overenskomstens konkurrenceklausul og nedlagde påstand om, at A skulle betale 3.000.000 i konventionalbod. Retten fandt det godtgjort, at A havde brudt konkurrenceklausulen fire gange ved uberettiget at beskæftige sig med landtransporter. Efter en samlet vurdering af overenskomsten fandt retten imidlertid, at konkurrenceklausulen indehold en is uklarhed vedrørende A's erhvervsbegrænsninger, hvilket begge parter måtte være nærmest til at bære ansvaret for. På baggrund heraf nedsatte retten konventionalboden til 350.000 kr. i medfør af aftalelovens § 36.   

Eksamensrelevans:

Dommen vedrører kontraktsvilkår om konventionalbod og muligheden for nedsættelse heraf.

Konventionalbod er et vilkår, der fikserer en erstatningsbeføjelse til et bestemt beløb uanset om kreditor har lidt et tab, der svarer hertil, jf. Andersen, Mads Bryde, Lærebog i obligationsret I, 3. udgave, 2010, Thomson Reuters, s. 420.

I forbindelse med muligheden for helt eller delvist at få tilsidesætte et indgået vilkår om konventionalbod er det nødvendigt at foretage en sondring. Når det drejer sig bodsvilkår, der er indgået netop med det formål at undgå komplicerede tabsopgørelser, viser praksis, at domstolene er tilbøjelige til at acceptere vilkår vedrørende konventionalbod. Omvendt viser praksis ligeledes, herunder U.2004.2894H, at i sager, hvor konventionalbodens størrelse langt overstiger det beløb, der kan udmåles efter erstatningsretten almindelige regler, så er domstolene ikke tilbageholdende med at anvende aftalelovens § 36 og tillade nedsættelse af konventionalbodens størrelse. 

Til Eksamen

Anvendelse til eksamen:

U.2004.2894H illustrerer, at der i tilfælde, hvor konventionalbodens størrelse langt overstiger det beløb, der kan udmåles efter erstatningsretten almindelige regler, er mulighed for, at domstolen nedsætter bodsbeløbet med henvisning til aftalelovens § 36.