search menu
bookmark
person

Forskelsbehandling af selskabets kreditorer – U.2005.2235H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sagerne 546/2002 og 548/2002. Refereret af andre i U.2005.2235H.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Ledelsesansvar (forskelsbehandling af selskabets kreditorer ved insolvens)

Fakta: A, B og C sad i bestyrelsen i samme selskab. I 1997 blev der af Told og Skat søgt foretaget udlæg for 3 mio. kr., hvor A og B var til stede. I juli 1997 gennemførtes en overdragelse af samtlige selskabets delvist behæftede aktiver til ApS KBUS 8 nr. 4530 mod dette selskabs delvise overtagelse af usikrede passiver samt en kontant betaling på 34.805 kr.

Højesteret fandt, at A, B, C og den ved overdragelsen medvirkende advokat, E, havde tilsidesat en ligelig fordeling af selskabets kreditorer og derved handlet ansvarspådragende over for de kreditorer, som ikke blev overtaget af ApS KBUS 8 nr. 4530. 

Eksamensrelevans: I dommen behandles selskabsledelsens forpligtelser over for selskabets kreditorer ved insolvens.

I situationer, hvor selskaber er nødlidende, gælder et vist spillerum for selskabsledelsen i forhold til at foretage dispositioner, der skaber en mulighed for, at selskabets problemer kan løses. Højesterets afgørelse viser dog, at selskabsledelsen har en pligt til at tage hensyn til selskabets kreditorer, idet selskabsledelsen, kan ifalde erstatningsansvar (forudsat, at de øvrige betingelser for erstatning er opfyldte), hvis denne ved sit forsøg på at finde en løsning forskelsbehandler selskabets kreditorer på en sådan måde, at en eller flere af disse lider et tab. 

Til Eksamen

Det kan medføre et erstatningsansvar for selskabsledelsen, såfremt denne har favoriseret visse af selskabets kreditorer ved selskabets insolvens. Dette følger af, at der gælder en almindelig pligt for selskabsledelsen til at behandle selskabets kreditorer lige, jf. U2005.2235H, hvor tre bestyrelsesmedlemmer havde gennemført en overdragelse af samtlige selskabets delvist behæftede aktiver til et andet selskab mod førstenævnte selskabs kun delvise overtagelse af usikrede passiver. Højesteret fandt herefter, at bestyrelsesmedlemmerne og den medvirkende advokat havde tilsidesat en ligelig fordeling af selskabets kreditorer og derved handlet ansvarspådragende over for de kreditorer, hvis passiver ikke blev overdraget.